440.000 ευρώ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου των Παξών

440.000 ευρώ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου των Παξών

Κυρίως στο τμήμα από Γάιο προς Μογγονήσι, καθώς και στο τμήμα από Γάιο προς Λάκκα

21
Ιουλίου / 2022

ΠΑΞΟΙ. Σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ αναμένεται να «πέσει» στους Παξούς για την βελτίωση και αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού του νησιού.

Το «πράσινο» φως για το έργο, π/υ 440.000 ευρώ, άναψε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη συνεδρίασης της 19ης Ιουλίου και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί. Οι παρεμβάσεις που αφορούν σε ασφαλτοστρώσεις, στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις και άλλα θα πραγματοποιηθούν κυρίως στο τμήμα από Γάιο προς Μογγονήσι, καθώς και στο τμήμα από Γάιο προς Λάκκα.

Στόχος να αναβαθμιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να βελτιωθεί η κατάσταση και η εικόνα του επαρχιακού δικτύου των Παξών. Οι παρεμβάσεις Ειδικότερα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφλατοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ). Το έργο περιλαμβάνει επίσης τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφισταμένων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός- αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων κλπ). Επιπλέον περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σήμανσης).

Τέλος έχει προβλεφθεί κονδύλι για απολογιστικές εργασίες προκειμένου να καλυφθεί τυχόν αναγκαία τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο εκπόνησης ακτομηχανικών, γεωτεχνικών μελετών κλπ. Η διαδικασία Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή διαδικασία σύναψης ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου (με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή / κάτω των ορίων).

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ