Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για το δίκτυο ύδρευσης της Νότιας Κέρκυρας

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για το δίκτυο ύδρευσης της Νότιας Κέρκυρας

Αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των περιοχών Αγίου Γεωργίου, Αργυράδων και Περιβολίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

16
Δεκεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Προκηρύχθηκε από την ΔΙΑΔΕΥΑΚ ο ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανακήρυξη αναδόχου στο έργο «Άμεσες ανάγκες ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας - Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Νότιας Κέρκυρας
 
Η προκήρυξη:

ΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
 
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
CPV : 45231110-9           

Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό  διαγωνισμό ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και συνολική προϋπολογισθείσα αξία  843.488,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (Δεν καταβάλλεται Φ.Π.Α. στα έργα των Δ.Ε.Υ.Α.)

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL622

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. προτίθεται να προχωρήσει στην αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των περιοχών Αγίου Γεωργίου, Αργυράδων και Περιβόλι του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, πρόκειται να αντικατασταθούν 12.650 μέτρα αγωγού, διατομής από Ø90mm μέχρι Ø250mm. Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές αυτές, είναι κατασκευασμένο στην πλειοψηφία του από αμίαντο, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση αντικατάσταση του. Παράλληλα, τα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου αποτελούνται από σωλήνες PVC, οι οποίοι έχουν διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό, παρουσιάζουν συχνές εμφράξεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συχνών προβλημάτων έλλειψης νερού, αλλά και τη διαρκή ανάγκη για επιδιόρθωση βλαβών σε τοπικό επίπεδο.

Άγιος Γεώργιος
-Αντικατάσταση 2.250m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø90mm και πίεσης 16atm, από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς.
- Αντικατάσταση 1.620m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø110mm και πίεσης 16atm, από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς.

Αργυράδες
- Αντικατάσταση 2.300m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø90mm και πίεσης 16atm, από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς.
- Αντικατάσταση 1.200m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø160mm και πίεσης 16atm, από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς.

Περιβόλι
- Αντικατάσταση 2.600m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø90mm και πίεσης 16atm, από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς.
- Αντικατάσταση 730m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø110mm και πίεσης 16atm, από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς.
- Αντικατάσταση 270m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø160mm και πίεσης 16atm, από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς.
- Αντικατάσταση 1.680m εσωτερικού δικτύου διατομής Ø250mm και πίεσης 16atm, από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», με τίτλο «Άμεσες ανάγκες ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας» στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Η δαπάνη έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. στον κωδικό: 15.00.001.300 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
Το αντικείμενο του έργου κατανέμεται μέχρι του ύψους των 843.488,00€ χωρίς Φ.Π.Α. στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων. Το σύνολο του έργου κατατάσσεται και στην κατηγορία των Η-Μ έργων ως υδραυλικό έργο υπό πίεση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση Υδραυλικών Έργων  ή  Ηλεκτρομηχανολογικών έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου των 843.488,00 ευρώ και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με προϋπολογισμούς έργων όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω.

Οι προσφορές στον παρόντα διαγωνισμό υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 03η Φεβρουαρίου  2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 09η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.μ.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 16.869,76 (δεκαέξι χιλιάδες οχτακόσια εξήντα εννιά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά του ευρώ) ευρώ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deya-ker.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/01/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28/01/2022.

Για τηλεφωνική επικοινωνία αρμόδιος ορίζεται  οι κ. Κατσαρός Αναστάσιος ο οποίος βρίσκεται  στα  γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.  Κέρκυρας 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1 Κέρκυρα ΤΚ 49100 τηλ -26610 42363-46362
 
 
Η προεδρος της ΔΙΑδ.ε.υ.α.Δ.Κ
 
 
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ