Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας: Προκήρυξη υποτροφίας

Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας: Προκήρυξη υποτροφίας

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 12η νυκτερινή της Παρασκευής 26 Νοεμβρίου 2021

12
Νοεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρα - Καποδίστριας γνωστοποιεί στους ενδιαφερομένους  ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προτίθεται στη μνήμη της αειμνήστου Γιολάντας Καραγιάννη να χορηγήσει μία (1) υποτροφία σε φοιτητή – φοιτήτρια του οποίου η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στο Ν. Κερκύρας και που σπουδάζει σε προπτυχιακό επίπεδο σε αναγνωρισμένο από την Ελληνική πολιτεία Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.
 
Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και έχει ετήσια διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό υποτροφιών του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρα - Καποδίστριας.
 
Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο ποσόν των 2.700,00 € και θα χορηγείται σε 9 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 300,00 €.
 
Γενικές προϋποθέσεις – όροι χορήγησης των υποτροφιών ορίζονται οι παρακάτω:
 

- Ο τόπος μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του/της υποψηφίου να είναι ο Νομός Κερκύρας

- Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων και των οικογενειών τους

- Ο βαθμός εισαγωγής ή η επίδοση κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος

- Η ηλικία των υποψηφίων να μην υπερβαίνει το 25Ο έτος.
 
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 12η νυκτερινή της Παρασκευής 26 Νοεμβρίου 2021, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα ηλεκτρονικά με αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]