Τι απαντά το Υπουργείο για το ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας

Τι απαντά το Υπουργείο για το ΙΕΚ  Τουρισμού Κέρκυρας

Φέτος προκηρύχθηκαν συνολικά 20 θέσεις για το ΙΕΚ Κέρκυρας, λέει το Υπουργείο Τουρισμού

11
Οκτωβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα αναστολής λειτουργίας του ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας ξεκαθαρίζει με ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε το Υπουργείο Τουρισμού, τονίζοντας ότι καταβάλλεται και θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την πληρέστερη στελέχωση και τη βέλτιστη λειτουργία του, παρά τα αντικειμενικά ζητήματα που προέκυψαν, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέσο που συμβάλλει εμπράκτως στην κατεύθυνση αυτή.
 
Σύμφωνα με το Υπουργείο σε ό,τι αφορά το θέμα της υποστελέχωσης του ΙΕΚ Κέρκυρας σε εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, επισημαίνεται ότι αυτό αποτελεί χρόνιο πρόβλημα, στο οποίο έχουν συντελέσει πολλοί παράγοντες.

Ειδικότερα, η αναστολή των προσλήψεων κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, η οποία κρίθηκε επιβεβλημένη για λόγους δημοσιονομικούς, σε συνδυασμό με τον σημαντικό αριθμό υπαλλήλων, οι οποίοι αποχώρησαν από τα εκπαιδευτήρια λόγω συνταξιοδότησης, έχουν οδηγήσει στη συρρίκνωση του αριθμού του μόνιμου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια σήμερα.

Επιπλέον, δεν κατέστη εφικτή η κάλυψη των κενών θέσεων στα εκπαιδευτήρια με προσωπικό που υπηρετεί σε άλλους φορείς του Δημοσίου με αποσπάσεις ή και μετατάξεις μέσω του συστήματος κινητικότητας, λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος.

Μέτρα
Το Υπουργείο Τουρισμού αντιλαμβανόμενο πλήρως τα ζητήματα που υφίστανται ως προς την στελέχωση και τη λειτουργία του ΙΕΚ Κέρκυρας,  έχει ήδη προβεί σε μια σειρά ενεργειών προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα:
 
-      Το Μάρτιο του 2021, με έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως, απευθύνθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το σύνολο των υπαλλήλων του Υπουργείου, για τη στελέχωση, μέσω της διαδικασίας μετακίνησης ή μετάθεσης, μεταξύ άλλων και του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, με 4 υπαλλήλους: 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Δεν υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις.

-      Τον Ιούνιο του 2021, απευθύνθηκε νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το σύνολο των υπαλλήλων του Υπουργείου,  για τη στελέχωση του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, με δυνατότητα μάλιστα κάλυψης διαμονής. Και πάλι δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις.

-      Κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος του Υπουργείου Τουρισμού για πλήρωση θέσεων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (έτους 2020), συμπεριελήφθησαν τέσσερις (4) θέσεις προς πλήρωση μέσω αποσπάσεων στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας (2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 1 ΤΕ Πληροφορικής). Οι θέσεις δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθούν για αντικειμενικούς λόγους.

-      Περαιτέρω επισημαίνεται ότι εισήχθη και ψηφίστηκε νομοθετική ρύθμιση για την αυτοδίκαιη παράταση κατά τρεις μήνες όλων των συμβάσεων του διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού που απασχολείτο έως τις 24/6, με την οποία παρατάθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι δύο συμβάσεις διοικητικού προσωπικού του ΙΕΚ Κέρκυρας οι οποίες έληγαν στις 25 και 26/6.
 
 
Συνταξιοδοτήσεις
 
Υπογραμμίζεται ότι, εντός του 2021 αποχώρησαν, λόγω συνταξιοδότησης 3 διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι γνωστοποίησαν τις παραιτήσεις τους αφότου ξεκίνησε το εκπαιδευτικό έτος. Οι θέσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν έγκαιρα, είτε μέσω της διαδικασίας προσλήψεων είτε μέσω της διαδικασίας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθώς θα έπρεπε πρώτα να αποχωρήσουν οι υπάλληλοι που τις κατέχουν και στη συνέχεια να ενταχθούν στον προγραμματισμό του Υπουργείου Τουρισμού προς πλήρωση.
 
Προσλήψεις
 
Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, κάθε εκπαιδευτικό έτος προκηρύσσονται θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών λειτουργίας των ΙΕΚ.
Φέτος προκηρύχθηκαν συνολικά 20 θέσεις για το ΙΕΚ Κέρκυρας: 16 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού – από 15 που ήταν πέρυσι – και 4 θέσεις διοικητικού προσωπικού.
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους έχει ήδη ξεκινήσει και σε κάθε περίπτωση το ΙΕΚ Κέρκυρας θα είναι σε θέση να ξεκινήσει τη νέα εκπαιδευτική χρονιά, το οποίο αναμένεται προς το τέλος του τρέχοντος μήνα.
Επισημαίνεται ότι τα προηγούμενα έτη η σχετική διαδικασία ολοκληρωνόταν το μήνα Νοέμβριο, οπότε ξεκινούσε και η εκπαιδευτική χρονιά.
 
Καθίσταται έτσι σαφές ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα αναστολής λειτουργίας του ΙΕΚ Κέρκυρας και από μέρους του Υπουργείου Τουρισμού καταβάλλεται και θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την πληρέστερη στελέχωση και τη βέλτιστη λειτουργία του, παρά τα αντικειμενικά ζητήματα που προέκυψαν, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέσο που συμβάλλει εμπράκτως στην κατεύθυνση αυτή.