Συνεδριάζει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Συνεδριάζει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 έως 13:00,

18
Σεπτεμβρίου / 2021

συνεδριάζει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα: 

1. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια φυτών και αστικού εξοπλισμού για την αστική αναζωογόνηση της περιοχής «Σιδάρι» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 με τίτλο ««Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ10 (Α.Π. 18213/29.09.2020) «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης για το Υποέργο 1 «Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης - βελτίωσης ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

5. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης για το Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού και δαπέδων για την αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

6. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» στην Πρόσκληση ΑΤ05 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

7. Έγκριση της μελέτης, των τευχών, και της διαδικασίας ανάθεσης και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προϋπολογισμού 44.988,74€ (με Φ.Π.Α. 24%)

8 Έγκριση  διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με ανοικτό διαγωνισμό, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμό των όρων του ανοικτού διαγωνισμού, με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας», προϋπολογισμού 37.820,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). 

9. Έγκριση δαπανών από Πάγιες Προκαταβολές Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

10 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου Δ.Ε. Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων – Προϋπολογισμού 2.000.000 € - Χρηματοδότηση ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 522017 ΕΠ 5220001

11 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικών Οδών Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου»