Βόρεια Κέρκυρα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την μεταφορά επιπλέον 6.000 τόνων απορριμμάτων

Βόρεια Κέρκυρα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την μεταφορά επιπλέον 6.000 τόνων απορριμμάτων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου

06
Σεπτεμβρίου / 2021

για την Ανάθεση εργασιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς 6.166,97 τόνων Α.Σ.Α. του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο Χ.Υ.Τ.Α. Παλαίρου και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αντικείμενο της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και τελική διάθεση στον Χ.Υ.Τ. Παλαίρου, καθ’ υπόδειξιν της Αναθέτουσας Αρχής με μέσα και προσωπικό του Αναδόχου, και φυσικά με  χρήση θαλάσσιου μέσου μεταφοράς.
Προσφορές υποβάλλονται για την τιμή του τόνου των Α.Σ.Α. συμπεριλαμβανομένου την μεταφόρτωση και την μεταφορά οδική και θαλάσσια στην Χ.Υ.Τ. Παλαίρου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 521.763,97  € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 646.987,32 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι 30-06-2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων (tn Α.Σ.Α.)
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Δ/νση: Αχαράβη, 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 2663360113.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6277.009 του Δημοτικού Προϋπολογισμού.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται  στο ποσό 10.435,28€.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 04/10/2021 και ώρα 15:00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.mncnorthcorfu.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.