Συμμετοχή του Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘΕΙΑ

Συμμετοχή του Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘΕΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ενέκρινε το «Κέντρο Ικανοτήτων για την υποστήριξη της καινοτομίας

02
Aυγούστου / 2021

στον τομέα της ενοποίησης ετερογενών ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου και της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην υγεία (ΠΥΘΕΙΑ)» με τη συμμετοχή του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου και συνολικό προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ.

Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας που θα βοηθάει την αλυσίδα αξίας της υγείας (επαγγελματίες υγείας, νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών υγείας, ερευνητές ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, παρόχους υγείας και ρυθμιστικές αρχές/ τοπική και κεντρική κυβέρνηση) στην υλοποίηση ψηφιακών λύσεων οι οποίες εκμεταλλεύονται την τεχνητή νοημοσύνη για να:

(α) βελτιώσουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών στον κλάδο της υγείας,

(β) συμβάλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο,

(γ) αναβαθμίσουν τις ψηφιακές δεξιότητες των εμπλεκομένων στον κλάδο της υγείας μέσω δραστηριοτήτων reskilling και upskilling και

(δ) συμβάλουν στην ανάπτυξη βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς και τους πολίτες μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης δεδομένων υγείας.

Στο Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘΕΙΑ συμμετέχουν μαζί με το ΠΕΚ του Ιονίου Πανεπιστημίου συνολικά άλλοι 8 φορείς: το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι Επιχειρήσεις Unicert, Euricon, Open Mellon, Spirito, Altoida AG και Optichronix GmbH.