Ελληνική Λύση: Ακατανόητες και υπερβολικές αυξήσεις στα ναύλα Κέρκυρας- Παξών και Κέρκυρας-Ζακύνθου

Ελληνική Λύση: Ακατανόητες και υπερβολικές αυξήσεις στα ναύλα Κέρκυρας- Παξών και Κέρκυρας-Ζακύνθου

ΑΘΗΝΑ. «Δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση», απαντά το Υπουργείο Ναυτιλίας

28
Ιουλίου / 2021

στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Απόστολος Αβδελάς για τις αυξήσεις στα εισιτήρια Κέρκυρας-Παξών και Κέρκυρας-Ζακύνθου.

Η ερώτηση του Απόστολου Αβδελά:

«Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Κέρκυρας, παρατηρούνται, το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπέρμετρες και ασυλλόγιστες αυξήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Συγκεκριμένα, τα ναύλα από Κέρκυρα προς Παξούς και προς Ζάκυνθο αυξήθηκαν, κατά 20% περίπου και κατά 90%, αντίστοιχα. Έτσι, το εισιτήριο της πρώτης ακτοπλοϊκής γραμμής, από 17 ευρώ αυξάνεται σε 20 ευρώ και της δεύτερης, από 8 ευρώ σε 15 ευρώ. Επιπρόσθετα, οφείλεται να ληφθεί υπόψη ότι, η δεύτερη ακτοπλοϊκή γραμμή είναι και επιδοτούμενη, όπως μας αναφέρεται.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να παρέμβετε καταλλήλως, ώστε να ανακληθούν οι ως άνω απαράδεκτες και προκλητικές αυξήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, οι οποίες, συν τοις άλλοις, είναι ενδεχόμενο να συρρικνώσουν την αυξητική τουριστική τάση αυτής της περιόδου, με συνέπεια να πληγούν οι τοπικές οικονομίες των Παξών και της Ζακύνθου από την πιθανή ελάττωση των τουριστών επισκεπτών μέσω της Κέρκυρας, λόγω του ακριβού εισιτηρίου;»


Η απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης γνωρίζεται ότι με τις διατάξεις του ν. 2932/2001 (Α' 145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2002 η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό 3577/92 της Ε.Ο.Κ. Ύστερα δε από συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη Χώρα μας για τη συμμόρφωσή της στο κοινοτικό δίκαιο, εξετάστηκαν κριτήρια και προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των ναύλων επιβατών και οχημάτων στις θέσεις στις οποίες μέχρι τότε υφίστατο ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση, ήτοι οι πλοιοκτήτριες εταιρείες τιμολογούσαν βάσει του Κρατικού Ναυλολογίου. Κατόπιν των ανωτέρω, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 3323.1/02/08/21-03-2008 (Β' 530) Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση σε όλες τις θέσεις επιβατών και σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων που διακινούνται με πλοία της ακτοπλοΐας, σε συνδέσεις που πληρούν τα κριτήρια - προϋποθέσεις απελευθέρωσης των ναύλων, ήτοι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρούται για κάθε λιμένα μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i) η σύνδεση να εξυπηρετείται από πλοία που ανήκουν σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες εταιρείες και ο αφετήριος λιμένας και ο λιμένας προορισμού να έχουν έκαστος ετήσιο αριθμό διακινούμενων επιβατών (αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των εκατό πενήντα χιλιάδων,

ii) Ο αφετήριος λιμένας και ο λιμένας προορισμού να έχουν έκαστος ετήσιο αριθμό διακινουμένων επιβατών (αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των τριακοσίων χιλιάδων.

Κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, με την υπ’ αριθμ. 2252.2-4/71887/20/27-10-2020 Εγκύκλιο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Β' (ΑΔΑ: ΩΓΖΘ4653ΠΩ-9Τ3), καθορίστηκαν οι συνδέσεις λιμένων για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις απελευθέρωσης, μεταξύ των οποίων και η σύνδεση «Κέρκυρα - Ζάκυνθος», καθώς αμφότερα τα νησιά παρουσιάζουν επιβατική κίνηση μεγαλύτερη των τριακοσίων χιλιάδων επιβατών.

Εν συνεχεία, με την υπ' αρίθμ. 2252.2.4/31242/21/29-4-2021 Εγκύκλιο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Β' (ΑΔΑ: 9Φ3Β4653ΠΩ-Α76), επικαιροποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 2252.2-4/71887/20/27-10-2020 Εγκύκλιος με την προσθήκη στην κατηγορία των συνδέσεων στις οποίες δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση σε όλες