Οφειλόμενη απάντηση Σαρλή στην ανακοίνωση της ΠΙΝ περί νομιμότητας του ΦΟΔΣΑ

Οφειλόμενη απάντηση Σαρλή στην ανακοίνωση της ΠΙΝ περί νομιμότητας του ΦΟΔΣΑ

Photo: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Αλήθεια δεν αναρωτήθηκε ο συντάκτης αν αυτή η τοποθέτηση είναι συμβατή με τους δημοκρατικούς θεσμούς και την διαφάνεια εις την λειτουργία τους;»

31
Μαΐου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με νομικά επιχειρήματα αντικρούει ο δημοτικός σύμβουλος Χρύσανθος Σαρλής, τα αναφερόμενα σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια μετά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου της 19ης Μαΐου, αναφορικά με τη νομιμότητα του νέου ΦΟΔΣΑ. 

Συγκεκριμένα ο Χρύσανθος Σαρλής γράφει:

Ο συντάκτης της ανακοίνωσης πληροφορεί ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποδέχθηκε με ισχυρή πλειοψηφία την πρόταση – ψήφισμα  της Περιφερειακής Αρχής, ότι η λειτουργία του Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα – Ανώνυμη Εταιρεία είναι απολύτως νόμιμη έχοντας έρεισμα στις διατάξεις του Ν. 4685/2020 και στις καταστατικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα.

Η θέση αυτή που αναφέρεται στην ανακοίνωση συνιστά αυτοκατάργηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γιατί το έλλειμμα νόμιμης συγκρότησης και λειτουργίας του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ οφείλεται κυρίως στην παράκαμψη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
         
Το άρθρο 163  του ν. 3852/2010 ορίζει ότι «Το Περιφερειακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην Περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο… και συνεπώς το Περιφερειακό Συμβούλιο ως το κατά τεκμήριο αρμόδιο όργανο αποφασίζει για την συμμετοχή της Περιφέρειας στην Γενική Συνέλευση Ανώνυμης Εταιρείας.
         
Το άρθρο 195 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010 ρητά ορίζει ότι η σύσταση αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας γίνεται μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας.
         
Στην απόφαση αυτή καθορίζεται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι πόροι και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Για την λήψη απόφασης, απαιτείται να εκπονηθεί προηγουμένως σχετική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητος.
         
Το άρθρο 6 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις για την συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ» εις την παράγραφο 1 αυτού, ορίζει ότι  «Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών κατά συγκεκριμένη αναλογία τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Δ.Σ, ορίζονται  από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεως τους (ex officio) ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα Συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά».
         
Η συμμετοχή της Περιφέρειας εις τον Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ – Ανώνυμη Εταιρεία με το άρθρο 93 του Ν. 4685/2020 καθορίζεται σε τρία (3) μέλη, με ορισμό ex officio της Περιφερειάρχου, ως Προέδρου. Συνεπώς εκ των υπολοίπων δύο (2) μελών, η Περιφερειάρχης είχε το δικαίωμα να ορίσει τα 3/5 εκ τούτων, δηλαδή τον ένα εξ αυτών. Ο έτερος έπρεπε να οριστεί από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία.
         
Το άρθρο 93 παρ. 6 του ν. 4685/2020 ρητά ορίζει: «Ο Περιφερειάρχης και οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία ανάδειξης των λοιπών μελών του Δ.Σ» (αυτών δηλαδή που προέρχονται από τους Δήμους). Είναι ρητή όμως η αναφορά αυτή εις τους «εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου».
         
Το άρθρο 236 παρ. γ του ν. 4555/2018 εις το οποίο ρητά παραπέμπει το άρθρο 93 του ν. 4685/2020, ορίζει ρητά ότι «Κατά την διαδικασία εκλογής του Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ η εκπροσώπηση όλων των περιφερειακών ενοτήτων διασφαλίζεται με την ανάδειξη ως τακτικού μέλους του Δ.Σ του πρώτου επιλαχόντος εκπροσώπου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας που δεν εκπροσωπείται στο Δ.Σ με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αντί του τελευταίου εκλεγέντος μέλους του Δ.Σ».
         
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις το Περιφερειακό Συμβούλιο έπρεπε να αποφασίσει σχετικά με την σύσταση και συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Φορέα  διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων – Ανώνυμη Εταιρεία, να καθορίσει τους όρους του καταστατικού που από τον νόμο υπάγονται στην δικαιοδοσία του να εξουσιοδοτήσει την κ. Περιφερειάρχη να εκπροσωπήσει την ΠΙΝ εις τα πλαίσια της αποφάσεώς του εις την ιδρυτική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ, την ψήφιση του καταστατικού και την σύστασή του, να ορίσει τους δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας εις το πρώτο Δ.Σ επικυρώνοντας τον ορισμό του ενός εξ αυτών υπό της κ. Περιφερειάρχου και την ανάδειξη δια ψηφοφορίας μεταξύ των λοιπών παρατάξεων του ετέρου εκπροσώπου.
         
Περαιτέρω κατά την συγκρότηση – εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα, έπρεπε να αναδειχθεί ως μέλος του Δ.Σ ο πρώτος επιλαχών εκπρόσωπος του Δήμου Λευκάδος εις την θέση του τελευταίου εκλεγέντος, προς διασφάλιση της εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος.
         
Κατά συνέπεια, η σύσταση, συγκρότηση και εντεύθεν λειτουργία του εν θέματι ΦΟΔΣΑ – Ανώνυμη Εταιρεία είναι απολύτως μη νόμιμη, δεν έχει έρεισμα ούτε στις διατάξεις του ν. 4685/2020, οι οποίες και αυτές δεν τηρήθηκαν και οι καταστατικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα στερούνται υποστάσεως. Είναι δε τελείως αβάσιμος ο ισχυρισμός της ανακοίνωσης ότι «οι καταστατικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα» δεν έχουν μέχρι σήμερα προσβληθεί.
         
Εκτός των προσφυγών δημοτικών συμβούλων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Αργοστολίου, οι οποίες κρίθηκαν και έγιναν δεκτές από την επιτροπή του άρθρου 152, προσφυγές  κατά των "καταστατικών διαδικασιών που έλαβαν χώρα"  άσκησαν ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας  & Διαποντίων Νήσων, ο Δήμος Αργοστολίου  και κατά δήλωση του Δημάρχου  Λευκάδας εις την συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔΙΝ, απευθυνόμενη προς την παρευρισκόμενη εις την συνεδρίαση κ. Περιφερειάρχη, έχει ήδη έτοιμη προσφυγή και ο Δήμος Λευκάδας, την οποία θα καταθέσει εάν το Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ δεν εφαρμόσει το άρθρο 236 παρ 6γ και αναδείξει παραχρήμα το (παραληφθέν) μέλος εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας εις την σύνθεσή του.
         
Οι προσφυγές αυτές είναι η ορατή όψη «του παγόβουνου» και υποδηλώνουν ότι το σύνολο σχεδόν των Δήμων του Ιονίου στέκεται απέναντι στους χειρισμούς του διευθυντηρίου της ΠΙΝ εις τον ΦΟΔΣΑ Ιονίου – Ανώνυμη Εταιρεία, στις «καταστατικές διαδικασίες  που έλαβαν χώρα και την λειτουργία του».
         
Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τις προσφυγές, ως προσπάθειες από μερίδα αυτοδιοικητικών στελεχών να πλήξουν το κύρος και τις διαδικασίες του νέου Φορέα.
         
Είναι οξύμωρο να επικαλείται η ανακοίνωση «το κύρος» του νέου Φορέα.
         
Κάθε νεοσύστατος νέος Φορέας – Ανώνυμη Εταιρεία αποκτά κύρος, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς δράσης του και ανάλογο του έργου που πραγματοποιεί και όχι της δημιουργίας του, πολύ περισσότερο όταν ο προκείμενος διαβαθμιδικός δεν προήλθε από (εκούσιες) πρωτοβουλίες των οργανισμών αυτοδιοίκησης του Ιονίου, αλλά από διάταξη νόμου που εφαρμόζεται μόνο στα Ιόνια και το Νότιο Αιγαίο, που υποχρεώνει την αυτοδιοίκηση να συμμετέχει εις αυτόν, αφαιρεί από αυτήν μια από τις βασικές αρμοδιότητές της, καταργεί με μία μονοκονδυλιά τοπικούς συνδέσμους με ιστορία και δράση 30 χρόνων και θέτει την τοπική αυτοδιοίκηση με ιστορία 150 και πλέον χρόνων υπό την κηδεμονία της Περιφέρειας, η οποία διανύει την παιδική ηλικία της και διατηρεί ακόμα την δομή, νοοτροπία και οργάνωση της κρατικής υπηρεσίας που αποτελούσε μέχρι το 2011 (διάταξη σημειωτέον η οποία εισήχθη στη Βουλή αιφνιδιαστικά και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση).
         
Όσον αφορά «τις διαδικασίες του νέου Φορέα» την ανακοίνωση έπρεπε να απασχολήσει (και να ανησυχήσει) η έλλειψη εναρμόνισής τους με την νομοθεσία που ισχύει, ο παραμερισμός κατά την πραγματοποίησή τους του Περιφερειακού Συμβουλίου που θίγει τις δικαιοδοσίες και αρμοδιότητές του και κατ΄επέκταση την δημοκρατική διαδικασία αφού το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αυτό που εκπροσωπεί τον Λαό του Ιονίου, η παράλειψη εκλογής των εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου εις τον Φορέα και ιδιαίτερα η (παράλειψη) της δια ψηφοφορίας ανάδειξης του ενός εκ των δύο περιφερειακών συμβούλων προερχομένου από τις «λοιπές παρατάξεις», παράλειψη η οποία αλλοιώνει εις την σύνθεση του Δ.Σ του Φορέα τους συσχετισμούς που ο ίδιος ο νόμος καθορίζει.
         
Απίστευτη και αδιανόητη «τοποθέτηση» αποτελεί η περικοπή της ανακοίνωσης ότι η άσκηση προσφυγών που προβλέπει ο ίδιος ο Νόμος  κατά αποφάσεων των οργάνων του Φορέα, συνιστά εμμονική και υποκριτική στάση αντιστρόφως ανάλογη των συμφερόντων των πολιτών.
         
Με την ανακοίνωση αυτή «η ισχυρή πλειοψηφία» υπεραμύνεται ότι όλες οι αποφάσεις του Φορέα (ακόμα και αν είναι παράτυπες) είναι εις το απυρόβλητο και ότι είναι ατόπημα (εμμονική και υποκριτική στάση αντιστρατευομένη τα συμφέροντα των πολιτών) η άσκηση προσφυγών κατ’ εφαρμογή του Νόμου που τις προβλέπει και κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος που δίνει ο Νόμος.
         
Αλήθεια δεν αναρωτήθηκε ο συντάκτης αν αυτή η τοποθέτηση είναι συμβατή με τους δημοκρατικούς θεσμούς και την διαφάνεια εις την λειτουργία τους;
         
Θυμηδία προκαλεί η ανακοίνωση αναφερομένη «εις την ταχύτερη προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας».
         
Όλοι γνωρίζουν ότι «η δημιουργία του Διαβαθμιδικού» προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, απορρύθμιση και περιθωριοποίηση εις τους Δήμους του Ιονίου και ανέκοψε την εξέλιξη, την υλοποίηση του προγραμματισμού των Δήμων και των αντίστοιχων Συνδέσμων τους (όπως ο ΣΥΔΙΣΑ για την Κέρκυρα) ή εταιρειών (όπως η ΕΔΑΚΙ για την Κεφαλληνία), που ευρίσκοντο την άνοιξη του 2020 εις την τελική ευθεία, δηλαδή εις το στάδιο της προκήρυξης των μονάδων (ο ΣΥΔΙΣΑ είχε ήδη δημοσιεύσει την προκήρυξη του έργου τον Μάϊο 2020 και ο Διαβαθμιδικός 10 μήνες μετά με το από 4.3.2021 έγγραφό του ζητούσε από αυτόν τις μελέτες, τα σχέδια τα τεύχη δημοπράτησης, για να προκηρύξει ο ίδιος – ο Διαβαθμιδικός – το έργο!!).
         
Η παρέμβαση του ανέτοιμου και στερούμενου οιασδήποτε οργάνωσης διαβαθμιδικού, στην αρξάμενη διαγωνιστική διαδικασία και η απαίτησή του να αναλάβει ρόλο φορέα του έργου, όχι μόνο δεν συνέβαλε στην ταχύτερη προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας αλλά ήδη έχει προκαλέσει την απώλεια και αντίστοιχη καθυστέρηση ενός χρόνου!!
         
Η κατακλείδα της ανακοίνωσης αναφέρει «η ΠΙΝ εμμένει ότι με την από κοινού συνεργασία των δύο βαθμών Τ.Α θα δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων».
         
Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε!!
         
Το «διευθυντήριο» του Φορέα, παρακάμπτει τους Δήμους, τις τεχνικές δυνατότητές τους, τους δοκιμασμένους μηχανικούς που εργάστηκαν και παρήγαγαν στους δημοτικούς φορείς (ΣΥΔΙΣΑ, ΕΔΑΚΙ κ.λ.π.) τεράστιο έργο (μελέτες, σχέδια, τεύχη δημοπράτησης, προκηρύξεις), δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του τις προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συνομολογήσει οι παραπάνω δημοτικοί φορείς με τους Δήμους τους για την τεχνική υποστήριξη του έργου των κι αντ’ αυτών επιλέγει και προσφεύγει στις υπηρεσίες της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)!!!
Αυτό κατά την ΠΙΝ αποκαλείται "από κοινού συνεργασία"!!            

Κέρκυρα 30 Μαΐου 2021
Χρύσανθος Σαρλής                      


Η από 19 Μαΐου ανακοίνωση της Περιφέρειας, στην οποίαν απαντά ο Χρύσανθος Σαρλής είχε ως εξής:
 
Την αναγκαιότητα ύπαρξης του νέου διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων, την απολύτως νόμιμη λειτουργία του και την ευρεία αποδοχή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, σηματοδότησε το ψήφισμα της Περιφερειακής Αρχής, το οποίο πέρασε κατά πλειοψηφία, στην έκτακτη συνεδρίαση -με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e:Presence- που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο με ισχυρή πλειοψηφία αποδέχθηκε την πρόταση της Περιφερειακής Αρχής κατά τη συζήτηση του θέματος «Η πορεία και η προοπτική του ΦοΔΣΑ μετά τις δύο καταδικαστικές αποφάσεις από την Επιτροπή του Άρθρου 152 του νόμου 3463/2006», το οποίο εισηγήθηκε ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.», Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε τα εξής:
«Η λειτουργία του νέου διαβαθμιδικού φορέα με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.», είναι απολύτως νόμιμη, έχοντας έρεισμα στις διατάξεις του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α΄/2020), καθώς και στις καταστατικές διαδικασίες, που έλαβαν χώρα, μην έχοντας μέχρι σήμερα από κανένα των μελών – μετόχων της, προσβληθεί σε αρμόδια δικαιοδοτική αρχή, όπως επίσης δεν συνέβη και με καμία των αποφάσεων της Διοίκησής της, μέχρι σήμερα.
Οι προσπάθειες που γίνονται από μερίδα αυτοδιοικητικών στελεχών, να πλήξουν το κύρος και τις διαδικασίες του νέου Φορέα, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος που δεν είναι άλλη, από την ταχύτερη προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασία των στερεών αποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειάς μας. Αν δεν το πράξουν, εμμένοντας στις πρακτικές τους, δήθεν προσήλωσης σε αρχές νομιμότητας, θα έχουν επιδείξει εμμονική και υποκριτική στάση, η οποία θα είναι ουσιαστικά αντιστρόφως ανάλογη των συμφερόντων των πολιτών των νησιών μας και θα βάζει τα νησιά μας σε νέες περιπέτειες.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμμένει στην θέση της που με ψήφισμα δημοσιοποιήθηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου 2021, επαναλαμβάνοντας ότι προσεγγίζει με θετικό τρόπο την δημιουργία του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων, έχοντας την άποψη ότι με την από κοινού συνεργασία των δύο βαθμών Τ.Α. θα δοθούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, από μία βιώσιμη και σε σύγχρονες βάσεις διαχείριση των αποβλήτων, προς όφελος των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος».