Στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα της παράδοσης του φακέλου του εργοστασίου

Στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα της παράδοσης του φακέλου του εργοστασίου

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 18.30 .

05
Μαρτίου / 2021

Ημερήσια διάταξη:

1. Εκχώρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων από τον ΣΥΔΙΣΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: α) από την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του παραπάνω Συνδέσμου και της ΔΙΑΔΗΜΑ Α.Ε. και β) Εκχώρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων από τον ΣΥΔΙΣΑ Π.Ε. Κέρκυρας προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων από τη Σύμβαση μεταφοράς των αποβλήτων αρμοδιότητας του Δήμου στις εγκαταστάσεις της παραπάνω εταιρείας στην Κοζάνη για την εναπόθεση και διαχείριση αυτών.

2. Έγκριση του από 4.3.2021 υποβληθέντος αιτήματος του ΦΟΔΣΑ Ιον Νήσων Α.Ε. για την παράδοση της εγκεκριμένης προμελέτης και συγκεκριμένα: το τεύχος προμελέτης, τα τοπογραφικά του έργου, τα σχέδια της τεχνικής προμελέτης (διαγράμματα ροής, γενικών διατάξεων, Η/Μ, στατικών κ.λ.π.), τη γεωτεχνική μελέτη του έργου με τα συνοδευτικά Παραρτήματα, τις αποφάσεις εγκρίσεων & θεώρησης των ανωτέρω, τα διαγωνιστικά τεύχη του έργου, όλα τα σχετικά έγγραφα με την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και τις εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις αρμοδίων επιτροπών, συμβουλίων και οργάνων, του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας».

Η Συνεδρίαση χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα λόγω της ανάγκης άμεσης δημοπράτησης του εν θέματι (2) έργου καθώς και της επικείμενης έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για την οριστική κατάργηση του παραπάνω Φορέα. Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).