Ο Νίκος Γκούσης για τον προϋπολογισμό ΄21 του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Ο Νίκος Γκούσης για τον προϋπολογισμό ΄21 του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Ως ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν.παρουσιάσαμε με τη γλώσσα των αριθμών τα αναμφισβήτηταστοιχεία πορείας του προϋπολογισμού του 2020 και τις αντιφάσεις του νέου για το 2021 καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι κι αυτός είναιμία από τα ίδια, δηλαδή και ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ και ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΟΣ

10
Φεβρουαρίου / 2021

Στις 4.2.2021 ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους μετά από μια συζήτηση με συνεχείς αντιπαραθέσεις τόσο για τις πολιτικές που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή με εργαλείο τον προϋπολογισμό, όσο και για την τεχνοκρατική ανάλυση των αριθμητικών του αντιφάσεων.
 
Όμως, πριν μπούμε στην ακαταμάχητη αλήθεια των αριθμών, έχει ιδιαίτερη αξία μια πρώτη γενικότερη εικόνα. Δηλαδή μιασυνοπτική αναφορά στα βασικά σημεία της πολιτικής κριτικής που ασκήσαμε προς τη δημοτική αρχή αφήνοντας για επόμενo κείμενο μια στοχευμένη-πλήρη ενημέρωση.
 
Συγκεκριμένα εκφράσαμε:
Α) δυσαρέσκεια για την υποβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, που έχει υιοθετήσει η δημοτική αρχή,αφενός μηκάνοντας τις τακτικές συνεδριάσεις σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, αλλά και επί της ουσίαςαποφεύγοντας τη συζήτηση σημαντικών θεμάτων.
Β)την πλήρη διαφωνία μας για τη διακυβέρνησητου Δήμου, που σηματοδοτείταιαρνητικά από τα εξής χαρακτηριστικά:
Συνειδητή απαξίωση του δημόσιου χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης και εκχώρηση όλο και περισσότερου χώρου σειδιωτικά εργολαβικά συμφέροντα.
Ιδιοκτησιακή αντίληψη και αντιδημοκρατική διαχείριση στην επιλογή των έργων, τα οποία αποφασίζονται σε μια στεγανή ομάδα χωρίς τη παραμικρή συμμετοχή και γνώση των παρατάξεων -έστω συμβουλευτικά- και βέβαια χωρίς την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.
Ιδιοκτησιακή αντίληψη ακόμη και κατά την εκτέλεση των έργων, όπου κατά περίπτωση και χωρίς δισταγμό αλλάζει μέχρι και το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο κάποιου έργου. Με λίγα λόγια εκτελούνται άλλ’ αντ’ άλλων... κι ο νοών νοείτο....
Μπαίνουμεπλέον αποκλειστικά στα αριθμητικά στοιχεία του νέουπροϋπολογισμού σημειώνοντας με έμφαση ότι όλα τα στοιχεία -είτε τα απολογιστικά είτε τα προϋπολογιστικά-είναι επίσημα και αναρτημένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επομένως δεν αμφισβητούνται!! 
 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
 
Ο Προϋπολογισμός του 2021 προβλέπει έσοδα - έξοδα 17.256.656,22€ αυξημένος κατά 30% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2020, όπου ύστερα από σχετικές αναμορφώσεις διαμορφώθηκε στα ‘’13.310.055,44 €, αλλά υλοποιήθηκε στο 57% (7.619.374,97) ως προς τα έσοδα και στο 37% (4.955.088,26) ως προς τα έξοδα.
 
Αξίζει να σημειωθείότι το μεγαλύτερο τμήμα δεν είχε αναπτυξιακό χαρακτήρα, π.χ. όπως τα τακτικά έσοδα άνω των 2.000.0000 €, που αφορούνσε ανελαστικά έξοδαγια μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορέςυπαλλήλων και αιρετών.
Και μόνο από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότιο προϋπολογισμός του 2020 ήταν και πλασματικά ισοσκελισμένος και διαχειριστικός.
Το ανεκτέλεστο τμήμα του εξ ανάγκης μεταφέρεται στο 2021, οπότε δημιουργείταιαφενός και μία προβληματική ως προς την εκτέλεση διόγκωση, αλλά και ένας εκ νέου πλασματικός ισοσκελισμός.
Ένα επιπλέον στοιχείο για το 2021 είναι ότι οι συνθήκες εκτέλεσης θα είναι ίδιες ή και χειρότερες σε σχέση με το 2020, αφούαφενός τα έσοδα από ίδιους πόρους θα είναι σαφώς χειρότερα, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής δυσπραγίας των δημοτών, αλλά και τα έσοδα από τις κρατικές επιχορηγήσεις για τον ίδιο λόγο θα είναι επισφαλή!!
Επομένως, μία ευνοϊκή εκτίμηση για τονπροϋπολογισμότου 2021 είναι ένα χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης, σχεδόν ίδιο με αυτό του 2020.
 
2. ΕΡΓΑ
 
Ο Προϋπολογισμός του 2021 προβλέπει ένα κονδύλιο 6.716.502,50€για έργα των οποίων οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται από τον πρώην Δήμο Κέρκυρας , ΠΔΕ, Υπουργεία επιχορηγήσεις, (δεν πρόκειται για έργα από ίδια έσοδα γιατί όπως προαναφέρθηκε τα έσοδα του δήμου δεν του το επιτρέπουν).
Παίρνοντας στοιχεία από την Διαύγεια, βλέπουμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα εκτέλεσης έργων 2019 & 2020 ύψους 1.950.376,60€ υλοποιήθηκε έως στις 31-12-2020 στο 14% ήτοι 285.489,08€.
Συμπέρασμα: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να υλοποιηθούν τα έργα που αναφέρονται στον προϋπολογισμό ύψους6.716.502,50,€ αφού:
Δεν έχουν συνταχτεί οι μελέτες, δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις.
Δεν έχουν δημοπρατηθεί τα έργα (ενημερωτικά σημειώνεται ότι η διαδικασία υπογραφής σύμβασηςγια έργα ενταγμένα σε προγράμματα είναι από 8 μήνες έως ένα χρόνο, χωρίς να υπολογίζονται οι διάφορες ενστάσεις εργολάβων, ούτε η γραφειοκρατία)
Υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο Δήμο.
Όπως προαναφέρθηκε για την πορεία εκτέλεσης των έργων 2019-2020 η απορρόφηση ήταν στο14% !!
 
3. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
 
Ο Προϋπολογισμός του 2021 προβλέπει ένα κονδύλιο της τάξεως των 4.787.728,00€ για την Υπηρεσία Καθαριότητας, στο οποίο περιέχεται και το κονδύλιο των 1.556.600,00€ για αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά - μεταφόρτωση απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2020 για την υπηρεσία καθαριότητας σε ότι αφορά τα έξοδα ήταν 2.783.555,00 και υλοποιήθηκε στο 39,5% ήτοι 1.098.044,88
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη του Δήμου έως 31/12/2020 ήταν 776.199,75
Λαμβάνοντας υπόψη και την λόγω COVID-19οικονομικά δύσκολη εποχή για τους επαγγελματίες και γενικά τους Δημότες,
Τρεις τεχνοκρατικές επιλογές διαφαίνονται για το Δήμο, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις εργασίες - υπηρεσίες που προϋπολογίζονται για το έτος 2021 με το ποσόν των 4.787.728,00€:
Να αυξήσει τα ανταποδοτικά τέλη, (καθαριότητας κλπ.)
Να προβεί σε δανεισμό (παλαιές μέθοδοι)
Να μην υλοποιήσει τις εργασίες του παραπάνω κονδυλίου.
Να βρει άλλους τρόπους, οι όποιοι δεν εχούν ακόμη προσδιοριστεί από το Δημο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η«ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥπροβληματίζει και τον πλέον αισιόδοξο και καλόπιστο δημότη...
Για τη Δημοκρατική Συνεργασία για το Νότο
Νικος Γκούσης