Συνήγορος των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου ο Μιχάλης Πολίτης

Συνήγορος  των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου ο Μιχάλης Πολίτης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με απόφασή της η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου όρισε Συνήγορο του Φοιτητή του Ιδρύματος με ενιαύσια

21
Ιανουαρίου / 2021

 θητεία τον Μιχάλη Πολίτη.
Αρμοδιότητες του Συνήγορου του Φοιτητή, βάσει του άρθρου 55 του νόμου 4009/2011:
- Διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε φοιτητικά θέματα στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.
- Δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.
 - Διερευνά υποθέσεις αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους.
 - Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.
- Μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.
Επικοινωνία με τον Συνήγορο του Φοιτητή του Ιονίου Πανεπιστημίου:
- Με email: [email protected]
- Με επιστολή, η οποία θα απευθύνεται στον Συνήγορο του Φοιτητή και θα κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα).
https://ionio.gr/gr/students/ombudsman/

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ