Προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 - Ώρα Ευθύνης

Προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 -  Ώρα Ευθύνης

γράφει ο Κώστας Δενδρινός, Διευθύνων Σύμβουλος στη θυγατρική εταιρία Nesaj Residential Compound Real Estate Co του ομίλου Al Fozan Holding Co, στη Σαουδική Αραβία

18
Ιουλίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Ο Νομός Κέρκυρας αριθμεί 6 περιοχές οι οποίες προστατεύονται απο το δίκτυο Natura 2000. Το δίκτυο αυτό ορίζει τις περιοχές αυτές ως Special Protection Areas (SPA), ζώνες ειδικης προστασίας για την ορνιθοπαγίδα ή Sites of Community Importance SCI, τόποι κοινοτικής σημασίας.

Οι 6 αυτές περιοχές είναι οι εξής:
1. Λιμνοθάλασσα Αντινιότη GR2230001 (SPA -SCI)
2. Λιμνοθάλασσα Κορισσίων GR2230002 (SCI)
3. Αλυκή Λευκίμμης GR2230003 (SPA – SCI)
4. Παράκτια θαλάσσια ζώνη απο Κανόνι εως Μεσογγή GR2230005 (SCI)
5. Λιμνοθάλασσα Κορισσίων & Νήσος Λαγούδια GR2230007 (SPA)
6. Διαπόντια Νησιά GR2230008 (SPA)

Σύμφωνα με τον νέο περιβαλλοντικό νόμο προβλέπεται η δημιουργία Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κάτω απο την ομπρέλλα του Οργανισμού συστήνονται 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ).


Ευθύνη των ΜΔΠΠ, μεταξύ άλλων, είναι:

Η κατάρτιση μελετών και διεξαγωγή ερευνών, καθώς και εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών.

Η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη των αξιών των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα και προγράμματα.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και τους σκοπούς των ΜΔΠΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΜΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.

Η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και σε άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

Η κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΤΣΔΠ), στα οποία καθορίζονται οι εκάστοτε ανάγκες και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης αναφορικά με την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων με προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων.

Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και εσόδων από οικοτουριστικές και λοιπές δραστηριότητές τους για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και την υλοποίηση έργων και δράσεων προώθησης της περιφερειακής και της τοπικής ανάπτυξης.

Η σύνταξη προτάσεων φύλαξης των περιοχών αρμοδιότητάς τους, τα οποία αποστέλλονται στους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή τους, καθώς και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Η συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις και Μνημόνια Συνεργασίας με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.

Είναι προφανές ότι το νέο νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για την εμπλοκή τοπικών φορέων και οργανισμών στο κέντρο των αποφάσεων για την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Ενας Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού θα μπορούσε στα πλαίσια της τεχνοκρατικής επιστημονικής του λειτουργίας να αποτελέσει τον ιδανικό συνομιλιτή, σύμβουλο και φύλακα για την προάσπιση της φυσικής μας κληρονομιάς.

Ηρθε η ώρα στην Κέρκυρα να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω απο τις εξελίξεις και να ορίσουμε οι ίδιοι το μέλλον μας ξεκινώντας απο τον έλεγχο της διαχείρισης του φυσικού μας πλούτου, του τουριστικού μας προιόντος αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού μας πέρα απο το μονοδιάστατο παραγωγικό μοντέλο που αναπτύξαμε και συντηρήσαμε μέχρι σήμερα.