Παρασκευή 01.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ασφάλεια & νομιμότητα ζητούν για τους πλειστηριασμούς οι συμβολαιογράφοι

πλειστηριασµοί
14 Ιανουαρίου 2018 / 10:12

Αντίθετοι στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για τους πλειστηριασμούς δηλώνουν οι συμβολαιογράφοι και ζητούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τις αποσύρει

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι Συµβολαιογραφικοί Σύλλογοι Εφετείων Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Κρήτης, Ναυπλίου,  Ιωαννίνων και Θράκης εξέδωσαν το παρακάτω δελτίου τύπου: Στο κατατεθέν στη Βουλή για ψήφιση µε τη διαδικασία του επείγοντος πολυνοµοσχέδιο περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και τα εξής:

Α) Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και επιβάλλεται η “παρέκταση” της τοπικής αρµοδιότητας των συµβολαιογράφων, αφού πλέον ορίζεται ότι αν δεν υπάρχουν πιστοποιηµένοι για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς συµβολαιογράφοι στην περιφέρεια κάποιου συµβολαιογραφικού συλλόγου, τότε οι πλειστηριασµοί θα διενεργούνται από συµβολαιογράφους του
συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.

Ως  συµβολαιογραφικοί σύλλογοι της περιφέρειας διαµαρτυρόµαστε έντονα και  δηλώνουµε κατηγορηµατικά την αντίθεσή µας στην εν λόγω τροποποίηση και
καλούµε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης να την αποσύρει. Η αρµοδιότητα των
συµβολαιογράφων στην άσκηση των καθηκόντων τους στην ειρηνοδικειακή περιφέρεια στην οποία υπηρετούν, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν.2830/2000 (Κώδικας Συµβολαιογράφων) δεν επιδέχεται εξαιρέσεις.
Απέχουµε από τα καθήκοντά µας διενέργειας των πλειστηριασµών διεκδικώντας την διεξαγωγή τους σε συνθήκες νοµιµότητας που δεν θα υποβιβάζουν το κύρος του θεσµού. Τα όσα διαδραµατίζονται κάθε Τετάρτη στα Ειρηνοδικεία της Χώρας είναι πρωτόγνωρα στο νοµικό µας πολιτισµό. Οι πλειστηριασµοί είναι µέρος της απονοµής της δικαιοσύνης και πρέπει να διεξάγονται από τον συµβολαιογράφο µε ασφάλεια δικαίου και νοµιµότητα. Η διεξαγωγή των πλειστηριασµών µε ηλεκτρονικά µέσα πρέπει να γίνεται µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων, των οποίων την ευθύνη λειτουργίας, εποπτείας και ελέγχου πρέπει να έχει η ελληνική πολιτεία. Επιβάλλεται να γίνει ορθή νοµοθέτηση περί των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, διότι η
ισχύουσα νοµοθεσία έχει ασάφειες και ατέλειες, που θα δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα στη διαδικασία.

Β) ∆ιάταξη για διενέργεια όλων ανεξαιρέτως των πλειστηριασµών µε ηλεκτρονικά µέσα. ∆ηλώνουµε κατηγορηµατικά την αντίθεσή µας στην παραπάνω νοµοθετική πρωτοβουλία γιατί η επιλογή του τρόπου διενέργειας των πλειστηριασµών είναι δικαίωµα του επισπεύδοντα δανειστή, ο οποίος µπορεί να κρίνει τον προσφορότερο τρόπο για την ικανοποίηση της απαίτησής του κατά του οφειλέτη.
Τέλος καλούµε την Πολιτεία να µεριµνήσει µε τις αναγκαίες νοµοθετικές  παρεµβάσεις, πλέον των µέχρι σήµερα προβλεπόµενων, για την προστασία των αδύναµων οικονοµικά συµπολιτών µας, οι οποίοι υπό τις παρούσες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες κινδυνεύουν να απωλέσουν την κατοικία τους, η οποία είναι πλέον έκθετη σε αναγκαστική εκτέλεση και για οφειλές προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο.