Οι προτεινόμενοι για το προεδρείο στις δημαιρεσίες της Νότιας Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δημαιρεσίες πραγματοποιούνται στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας για την εκλογή του προεδρείου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

08
Σεπτεμβρίου / 2019

Στην ειδική συνεδρίαση που γίνεται στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου -Λυκείου Λευκίμμης, είναι άπαντες παρόντες (27/27).
Προτάθηκαν: για τη θέση του Προέδρου, ο Ιωάννης Καββαδίας (από την παράταξη του Κώστα Λεσση)
Για τη θέση του Αντιπροέδρου ο Γιώργος Αρμενιάκος (από την παράταξη του Νίκου Γκουση )
Για τη θέση του Γραμματέα, ο Νίκος Πολίτης (από την παράταξη του Γιάννη Πανδη).