Οι ΧΥΤΑ Ελληνικού & Καρβουναρίου στην Ήπειρο επεκτείνονται και μετατρέπονται σε ΧΥΤΥ.

Ο ΧΥΤΑ Ελληνικού στη φάση της αρχικής του κατασκευής. Το νερό στην άκρη της λεκάνης ίσως είναι από την Λευκίμμη...

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Ένα ακόμη βήμα για την επέκταση των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ελληνικού και Καρβουναρίου και τη μετατροπή τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, έκανε χθες η περιφέρεια Ηπείρου.

09
Aυγούστου / 2018

Σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης ωρίμανσης, με ανάδοχο την Ένωση Οικονομικών Φορέων ΕΠΤΑ Α.Ε.- ENVIROPLAN A.E. και προϋπολογισμό αμοιβής μελέτης 567.479,81 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η μετατροπή των δύο ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ είναι ένα από τα νέα σημαντικά περιβαλλοντικά έργα, που έχει δρομολογήσει η περιφέρεια Ηπείρου προς ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του υπουργείου Περιβάλλοντος, με συνολικό προϋπολογισμό 12.348.205,36 ευρώ. Το έργο προωθείται μέσω προγραμματικής σύμβασης, που έχει υπογραφεί μεταξύ της περιφέρειας Ηπείρου και των Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης και 2ης Διαχειριστικής Ενότητας.
Στον ΧΥΤΑ Ελληνικού θα γίνουν εργασίες για την κατασκευή της επέκτασης του ΧΥΤΑ εκτάσεως περίπου 18 στρ. και χωρητικότητας 250.000 m3, αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και λοιπές εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή αγωγού μεταφοράς στραγγιδίων, μήκους περί τα 13.873 μ., εσωτερικής διαμέτρου 90 mm και εξωτερικής 110 mm, για τη σύνδεση του βιολογικού καθαρισμού του ΧΥΤΑ με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων. Για την κατασκευή του αγωγού, πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου προχώρησε στην κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Αρλέτος Α.Τ.Ε.Ε», με το κόστος της σύμβασης του έργου να φτάνει τα 570.000 ευρώ.
Στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου θα γίνουν εργασίες για την επέκταση του ΧΥΤΑ εκτάσεως περίπου 22 στρ. και χωρητικότητας 450.000 m3, αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και λοιπές εργασίες αναβάθμισης.
Ο αρχικός σχεδιασμός σύναψης της προγραμματικής σύμβασης περιλάμβανε και τον ΧΥΤΑ Βλαχέρνας, όμως η διοίκηση του αντίστοιχου ΦΟΔΣΑ αποφάσισε την υλοποίηση του έργου με την αξιοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του δήμου Αρταίων.

HΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ