Ferry timetables

6 August 2020 2020

06
August / 2020

Corfu - Igoumenitsa: 06:00, 07:30, 09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 11:45, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 19:00, 21:00
Igoumenitsa - Corfu03:30, 05:15, 06:30, 08:00, 09:30, 11:15, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 23:30
Departure from Paxoi: 14:00
From/TO Diapontia Islands: Corfu – Erikousa: 06:30, Erikousa – Mathraki: 08:50, Mathraki– Othonoi: 09:30,  Othonoi – Mathraki: 10:15, Mathraki – Erikousa: 11:00, Erikousa – Corfu: 11:40
Corfu – Paxoi: 15:00 Paxoi – Corfu: 07:15
Lefkimmi – Igoumenitsa:  06:30, 08:30, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:00, 19:00  
Igoumenitsa –Lefkimmi: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:30, 20:30