Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Συνεδριάζει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή,

21
Οκτωβρίου / 2021

παρουσία μόνο τακτικών ή αναπληρωματικών μελών, την 25η  Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 11:00 μμ έως 12:00 μμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», καθώς και του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  
 

1 Διαβίβαση του πρακτικού για την αξιολόγηση των προσφορών της ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών», με ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στις 11/10/2021.
 
2 Έγκριση 3ου πρακτικού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Φιλόδημος ΙΙ ).
 
3  Εγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μικρού φορτωτή πλάγιας ολίσθησης  και του συνοδευτικού εξοπλισμού.
4 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση  Πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
5 Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή τέως Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
6 Ανάθεση σε νομικούς.
 
7
 
Εξώδικος συμβιβασμός για την αποζημίωση λόγω υλικών ζημιών σε ιδιωτικό όχημα.
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
Γεώργιος Μαχειμάρης
Δήμαρχος