Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανακατασκευή του χλοοτάπητα στο γήπεδο Κοντοκαλίου

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανακατασκευή του χλοοτάπητα στο γήπεδο Κοντοκαλίου

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 125.000 Ευρώ

15
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 155.000,00 € σε βάρος του Π.Δ.Ε. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ –ΕΔΡΑΣ του ΦΟΡΕΑ 01.071 έτους 2019 με Κ.Α.Ε. 9899.01.019.005.001

Η σύμβαση που θα συναφθεί δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και θα ανατεθεί ως ενιαίο σύνολο.

Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες ανακατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Κοντοκαλίου. Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και τα υλικά συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών μετά την περαίωση του έργου
Το αντικείμενο του έργου προσδιορίζεται από τον κωδικό cpv: 16150000-1

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 125.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 92.106,00 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 16.579,08 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 16.302,76 Ευρώ , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 12,16 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) ΔΕΝ προβλέπεται. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (04) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις πρότυπες Διακηρύξεις για την σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έχει ακολουθήσει την έκδοση πρότυπων διακηρύξεων της 03-06- 2019.

Σύμφωνα με την διακήρυξη:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των  προσφορών ορίζεται  η  24Η  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2021,  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και σε αυτήν υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις.
Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει από τριμελή (03) επιτροπή, στην οποία τα μέλη της ορίστηκαν με την με αρ. 793-34/21-07-2021(ΑΔΑ:6Η3Ω7ΛΕ-0ΚΘ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για διάστημα ΔΕΚΑ (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και πληρούν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο
23.6 της διακήρυξης και συγκεκριμένα απαιτείται η στελέχωση του Οικονομικού Φορέα τουλάχιστον από :
Έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας, ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας στην κατηγορία Οικοδομικών έργων
και που είναι εγκατεστημένοι :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά καθορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη.

Όσοι έχουν έννομο συμφέρον να προβούν στην διαδικασία προδικαστικών προσφυγών για το εν λόγω έργο μπορούν να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 363, 365 , 366 , 368 και 372 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 ευρώ και πρέπει να ισχύει έως 24-08-2022.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Προϊσταμένη Αρχή ).