Ανανέωσε τη θητεία των αντιδημάρχων Β. Κέρκυρας, ο Γ. Μαχειμάρης

Ανανέωσε τη θητεία των αντιδημάρχων Β. Κέρκυρας, ο Γ. Μαχειμάρης

ΑΧΑΡΑΒΗ. (ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ). Ανανέωσε τη θητεία των αντιδημάρχων του, ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γ. Μαχειμάρης. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση ορίζονται οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, Χ. Κουτσούρης, Σπυριδούλα Κόκκαλη, Θ. Σκέμπρης και Ν. Μουζακίτης, Αντιδημάρχοι του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για ένα έτος. Δημαρχών αντιδήμαρχος σε περίπτωση κωλύματος του δημάρχου θα είναι ο Χ. Κουτσούρης.

04
Μαρτίου / 2021

ΑΧΑΡΑΒΗ. (ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ). Ανανέωσε τη θητεία των αντιδημάρχων του, ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γ. Μαχειμάρης. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση ορίζονται οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, Χ. Κουτσούρης, Σπυριδούλα Κόκκαλη, Θ. Σκέμπρης και Ν. Μουζακίτης, Αντιδημάρχοι του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για ένα έτος. Δημαρχών αντιδήμαρχος σε περίπτωση κωλύματος του δημάρχου θα είναι ο Χ. Κουτσούρης.


 
Με την απόφαση του ο Γ. Μαχειμάρης ορίζει:
Τον κ. Χαρίτωνα Κουτσούρη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Έργων, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Την οργάνωση και παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
- Την εποπτεία και την ευθύνη της εκπόνησης μελετών καθώς και της εκτέλεσης και επίβλεψης των Δημοτικών Έργων
- Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της καινοτομίας και της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων.
- Την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
- Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και την προώθηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και τη διαχείριση θεμάτων βιομηχανίας.
- Την ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
- Την Προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Τη συμμετοχή του, ως ορισμένο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Τουρισμού.
 
Την κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Σχέσεων και της μεταβιβάζει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
- Την αξιοποίηση όλου του φάσματος Κυκλικής Οικονομίας που αφορά στην πρόληψη, μείωση, ανασχεδιασμό, επανάχρηση, ανακατασκευή, ανακύκλωση και ανάκτηση. 
- Την εποπτεία μελετών που έχουν σχέση με τη διαχείριση και προστασία του Περιβάλλοντος. 
- Την προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης
- Την παρακολούθηση θεμάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης και την ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και γενικά Δημόσιους Οργανισμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ. σε αντίστοιχα θέματα.   
- Τη βελτιστοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη προγραμμάτων και συστημάτων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και λοιπών ανάλογων δράσεων. 
- Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
- Την συμμετοχή της ως ορισμένο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Επιτροπή Τουρισμού.
- Τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
 
Τον κ. Θεοφάνη Σκέμπρη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Μηχανολογικού εξοπλισμού, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, δηλαδή των οδών, πλατειών, ακτών, παραλιών και αιγιαλού, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών κτιρίων και των λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων. 
- Την εποπτεία και ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων.
- Την εποπτεία και ευθύνη της οργάνωσης, επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου του ανθρώπινου δυναμικού, της λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και της διάθεσης των μέσων. 
- Τη μέριμνα για τη διατήρηση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και στόλου μηχανημάτων σε καλή κατάσταση καθώς και την επισκευή και περιοδική συντήρηση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. 
- Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής καθώς και τη διαχείριση των υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
- Την οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της.
- Την οργάνωση και τον έλεγχο των υπηρεσιών Πρασίνου, καθώς και την επίβλεψη μελετών και έργων Πρασίνου. 
- Την οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αισθητική αναβάθμιση των Κοινοτήτων και των Οικισμών του Δήμου, καθώς και συντήρηση και επέκταση του πρασίνου και των φυτεύσεων.
- Την εποπτεία και ευθύνη των Κοιμητηρίων.
- Τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ.)
- Τη συμμετοχή του ως ορισμένο μέλος στην Επιτροπή Τουρισμού
 
Τον κ. Νικόλαο Μουζακίτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Τη μέριμνα για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους των Κοινοτήτων. 
- Την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών του Δημοτικού Φωτισμού καθώς και την επέκτασή του. 
- Την εποπτεία και το συντονισμό εργασιών αποκατάστασης βλαβών και ομαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.
- Την εποπτεία της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους ενεργειακών συστημάτων του Δήμου (ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού κλπ). 
- Τη συμμετοχή του ως ορισμένο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας ζωής και στην Επιτροπή Αθλητισμού.