Δράσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Διονύσης Τσούκας, έκανε την παρουσίαση στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

09
Απριλίου / 2019

Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα, που εκτείνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας έως την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, καθώς και τη συχνότερη εμφάνιση καταιγίδων και πλημμυρών. Οι μεταβολές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, τους υδάτινουςς πόρους, τη δημόσια υγεία, την προσφορά τροφής, τη βιομηχανία και την ενέργεια, τις γεωργικές καλλιέργειες, τις μεταφορές και τις υποδομές, τις παράκτιες περιοχές κ.ά., ενώ η σοβαρότητα των αναμενόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής κυμαίνεται ανάλογα με την περιφέρεια. Η αντιμετώπιση, λοιπόν, της κλιματικής αλλαγής απαιτεί λήψη μέτρων τόσο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο  και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συμμετέχει σε μια σειρά έργων και δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το έργο «Λαέρτης», για παράδειγμα, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός Καινοτόμου Επιχειρησιακού Συστήματος για τη διαχείριση πλημμύρων και πυρκαγιών στην ΠΙΝ. Με το έργο «ΒΙΟΝΙΑΝ» θα δημιουργηθούν για πρώτη φορά στην Περιφέρεια εδαφολογικοί χάρτες και εκτός των άλλων θα γίνει χωρική και χρονική αποτύπωση της γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας και θα δημιουργηθούν χάρτες για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών προσαρμοσμένες πλέον στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η Περιφέρεια έχει ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, το οποίο θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα προσδιορίζει και θα ιεραρχεί τα απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις προσαρμογής στους τομείς προτεραιότητας της ΠΙΝ  που χρίζουν προστασίας και προσαρμογής. Τέλος, η ΠΙΝ έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του Κέντρου Προβολής της Βιοποικολότητας και των Προστατευόμενων Περιοχών Κέρκυρας και Παξών, υπό την αιγίδα του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας, την οργάνωση και λειτουργία του οποίου θα αναλάβει το υπό ίδρυση Παράρτημα Κέρκυρας του Φορέα.

Τα παραπάνω έργα έρχεται να συμπληρώσει το έργο LIFE-IP AdaptIn GR-LIFE17 IPC/GR/000006 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της εφαρμογής πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και στο οποίο συμμετέχει η ΠΙΝ με πιλοτική δράση συνολικού προϋπολογισμού 1.011.257,00 ευρώ. Αντικείμενο της δράσης αυτής είναι η αποτύπωση, παρακολούθηση και καταγραφή της διάβρωσης των ακτών σε 50 παραλίες της ΠΙΝ με τη χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drones), ώστε να προσδιοριστούν οι πιο ευάλωτες στη παράκτια διάβρωση περιοχές και στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η προστασία τους και συνεπώς η αύξηση της ανθεκτικότητάς τους και της προσαρμοστικότητάς τους σε μελλοντικές κλιματικές αλλαγές. Η επιλογή των ακτών θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα καθοριστούν από επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Την παραπάνω πιλοτική δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2-3 Απριλίου 2019 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. παρουσίασε επισήμως στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος, κ. Διονύσης Τσούκας, Εκ μέρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων παραβρέθηκαν επίσης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Προβολής & Νησιωτικής Πολιτικής, Σπυρίδων Γαλιατσάτος.
Συντονιστής του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνολικά συμμετέχουν 19 εταίροι, εκ των οποίων 3 Περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ΠΙΝ και 5 Δήμοι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 14.189.548,00 ευρώ, η διάρκειά του 8 χρόνια και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εναρκτήρια συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι στόχοι, οι επιδιώξεις και τα ορόσημα της 1ης Φάσης του έργου LIFE-IP AdaptInGR (2019-2020), οι δράσεις που θα υλοποιηθούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η επικοινωνιακή στρατηγική και τα εργαλεία του έργου, τα πιλοτικά έργα/δράσεις προσαρμογής που θα εφαρμοστούν στις 3 Περιφέρειες και στους 5 Δήμους, οι δράσεις παρακολούθησης του αντίκτυπου του έργου, καθώς και διάφορα οικονομικά και διαχειριστικά ζητήματα, ενώ πραγματοποιήθηκε και η 1η συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού Πιλοτικών Δράσεων.