Η αποτέφρωση αποβλήτων προβλέπεται από τον ΠΕΣΔΑ

Γράφει ο Gareth Morgan

11
Δεκεμβρίου / 2018

Κάθε ευρωπαϊκή χώρα εκτός της Ελλάδας καίει όλα τα απόβλητα που δεν μπορούν να ανακυκλώσουν για να παράγουν ενέργεια. Σε λιγότερο από έξι μήνες η Κέρκυρα θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της διάθεσης αποβλήτων εγκαθιστώντας το σύστημα αυτό. Ο Δήμος  γνωρίζει την πρόταση (), αλλά ανησυχεί ότι η αποτέφρωση είναι παράνομη στην Ελλάδα. 
Από το 1985 έως το 2000 ήταν πράγματι αντίθετη με την κυβερνητική πολιτική για την αποτέφρωση των αστικών αποβλήτων, αλλά το νέο Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το 2015, άλλαξε μια πολιτική 30 ετών για να συμπεριλάβει την ανάκτηση ενέργειας μέσω της αποτέφρωσης, προτιμώντας την από την απόρριψη αποβλήτων σε ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3.2.1 (7) του ΠΕΣΔΑ αναφέρεται: "Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους ανάκτησης ,"
Αυτό συμβαδίζει με την "ιεράρχηση των αποβλήτων" στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία προβλέπει την ανάκτηση ενέργειας πριν από τη διάθεση. Η ιεράρχηση αυτή περιλαμβάνει: 
α) πρόληψη
β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
γ) ανακύκλωση
δ) άλλη ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας · και
ε) διάθεση.
Η παράγραφος 15 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Στρατηγική Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ΠΕΔΑ των Ιονίων Νήσων απαιτεί επίσης από τις τοπικές αρχές "να μεγιστοποιήσουν την εκτροπή της διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής και να επεξεργάζονται και να εκμεταλλεύονται υπολείμματα από μονάδες διαχείρισης".
Το Τοπικό Σχέδιο για την Κέρκυρα περιλαμβάνει δύο μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων για τη διεξαγωγή διαφόρων διεργασιών, όπως η διαλογή, το πλύσιμο, η πλύση και η κομποστοποίηση.
 Για να συμμορφωθεί με την κυβερνητική πολιτική, οι διαδικασίες επεξεργασίας των αποβλήτων πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την ανάκτηση ενέργειας από οποιαδήποτε απόβλητα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.
Τα προτεινόμενα εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων θα μπορούσαν να ανακτήσουν περίπου το 15% των αποβλήτων για ανακύκλωση, με κόστος 33 εκατομμύριο ευρώ και θα χρειαστούν χρόνια για την κατασκευή. Ο εξοπλισμός αποτέφρωσης θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε λιγότερο από έξι μήνες, να καίει όλα τα υπολείμματα και θα κόστιζε μόλις  5 εκατομμύρια ευρώ. Οι άνθρωποι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί η Κέρκυρα σκοπεύει να απορρίψει χιλιάδες τόνους σκουπιδιών σε παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής.