Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα σκουπίδια, σήμερα το απόγευμα!

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας, παράταση συμβάσεων αποκομιδής και ανάθεση του έργου αποκομιδής, τα κυρίαρχα της ατζέντας.

11
Οκτωβρίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα το απόγευμα (4.30) στο Mon Repos.
Κυρίαρχο θέμα, τα σκουπίδια. Με θέμα, εντός της ημερήσιας διάταξης, τη (δίμηνη) πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητα, την παράταση ήδη υπαρχουσών συμβάσεων αποκομιδής και την ανάθεση της αποκομιδής σωρών απορριμμάτων.
Αναλυτικά:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας,ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε κατεπείγουσαΣυνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων:
1. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018 (Εισηγητής: Ε.Σ. Ασπιώτης).
2. Έγκριση παράτασης των Α.Π. 18865/26-04-2018, 19074/27-04-2018, 19076/27-04-2018, 19077/27-04-2018,19078/27-04-2018 & 19079/27-04-2018 συμβάσεων αποκομιδής απορριμμάτων (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
3. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους της αποκομιδής σωρών απορριμμάτων με παράλληλη συντήρηση του δικτύου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
4. Έγκριση Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
5. Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμόν 20-437/13-08-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγήτρια: κ. Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθότι: Για τα 1, 2 και 3 απαιτείται η κατά το δυνατόν αμεσότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στην αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Κέρκυρας.
Για το 4ο θέμα απαιτείται η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη βασικών αναγκών του Δήμου.
Για το 5ο θέμα, προκειμένου να εξελιχθούν οι εργασίες όπως αναφέρονται στην Απόφαση 20-437/2018 του Δημοτικού μας Συμβουλίου».