Επαναθεμελίωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Κέρκυρας (νεκρανάσταση)

Επιστημονικές και εμπειρικές προσεγγίσεις για την τοπική ανάπτυξη και την οριοθέτηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νήσου Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων

09
Οκτωβρίου / 2018

Η Τοπική ανάπτυξη αποτελεί μια διαδικασία που αναφέρεται σε χωρικό επίπεδο χαμηλότερο από το εθνικό και περιφερειακό .Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται και συχνά καλύπτει μια περιοχή τοπικής εξουσίας αυτοδιοίκησης .Έχει γίνει αντιληπτό εδώ και αρκετές δεκαετίες ότι η ανάπτυξη δεν πρέπει να προγραμματίζεται μόνο από τους κεντρικούς φορείς .Σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρείται μια συνεχής τάση αποκέντρωσης που εκφράζεται στην πράξη με διάφορες μορφές διοικητικής διάρθρωσης. Όπως τονίζει ο J FRIEDMANN η αυτοδύναμη ανάπτυξη είναι ένας τρόπος να ενεργοποιηθεί κάποιος πολιτικά κα συνεπώς η βάση της στηρίζεται στη Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία συμπεριλαμβάνει και τις χαμηλότερες μορφές πολιτικής οργάνωσης στο δρόμο στη γειτονιά στο χωριό στην πόλη.
Στο οικονομικό πεδίο ξεκινάμε με την βάση μικροπεριφερειών προγραμματισμού έτσι να πάμε σε γεωγραφικές ενότητες που να αποτελούνται από όμορες χωρικές μονάδες που θα οριοθετούνται για την άσκηση εφαρμογή και λειτουργία βιώσιμων αναπτυξιακών μονάδων και επενδύσεων. ΟΙ χωρικές μονάδες προγραμματισμού πρέπει να είναι ομοιογενείς ζώνες μικρής γεωγραφικής κλίμακας με ενότητα δικαιοδοσίας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην άσκηση του προγραμματισμού σε τοπικό επίπεδο για την διαμόρφωση και εφαρμογή ενιαίων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένες και συνεκτικές δράσεις .
Συνεπώς θα πρέπει να εξετάζονται με συστηματικό τρόπο τα αναπτυξιακά και χωροταξικά χαρακτηριστικά των οικισμών και περιοχών που πρόκειται να συστήσουν μια χωρική μονάδα , όπως η μορφολογία του εδάφους η απόσταση των οικισμών οι οδικές συνδέσεις οι μεταφορές οι οικονομικές δραστηριότητας οι παραδόσεις ιστορικά πολιτιστικά στοιχεία κλπ Το πεδίο της καινοτομίας και της σύγχρονης τεχνολογίας συμβάλλουν μεν αν γίνει διάχυση δεν είναι όμως ικανά και αρκετά για την ζητούμενη αυτοδύναμη αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής .
Στα σημερινά δεδομένα η γνώση και η πληροφόρηση είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες στην αναπτυξιακή διαδικασία . Η ανάπτυξη σε τοπική κλίμακα δεν μπορεί παρά να περάσει μέσα από διαδικασίες αναβάθμισης των γνώσεων της ποιότητας και κατά συνέπεια των δυνατοτήτων του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού .
Συγκεκριμένα οι ΟΤΑ πρέπει να λειτουργούν ως μονάδες προγραμματισμού που να έχουν ως βασικούς στόχους την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες και την ενίσχυση της Τοπικής Ανάπτυξης .
Έτσι ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΩΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ πρέπει να είναι
Η ομοιογένεια των χωρικών ενοτήτων που συγκροτούν τον ΟΤΑ
Η ύπαρξη και η ένταση σχέσεων μεταξύ των ως άνω χωρικών ενοτήτων.
Η ομοιογένεια προσδιορίζεται με
Γεωγραφικά χαρακτηριστικά ανάγλυφο του εδάφους νησιωτικότητα προσπελασιμότητα φυσικοί πόροι
Οικονομικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά ΑΕΠ , απασχόληση ειδίκευση ,τοπική παραγωγή οικονομικές δραστηριότητες
Κοινωνικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά πολιτιστικές παραδόσεις πόροι επαγγέλματα απασχόληση.
Στις βασικές επιδιώξεις της συγκρότησης νέων ΟΤΑ η της ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ των ΟΤΑ περιλαμβάνονται
Η δημιουργία Αυτοδύναμων και λειτουργικά Ανεξάρτητων νέων ΟΤΑ
Η ενίσχυση της πληθυσμιακής και εδαφικής βάσης των νέων ΟΤΑ
Τα κριτήρια οριοθέτησης των διοικητικών ορίων των νέων ΟΤΑ σύμφωνα με το κείμενο διαβούλευσης του προγράμματος Καλλικράτης βασίζονται σε αυτά που είχε υιοθετήσει η ΚΕΔΚΕ από το 2007 και είναι
Πληθυσμιακά . Αριθμός δημοτών κατοίκων πυκνότητα οικισμοί
Κοινωνικά . Μορφωτικοί Δείκτες μέγεθος νοικοκυριού
Οικονομικά . Απασχόληση κινητικότητα εισόδημα
Γεωγραφικά . Μορφολογία εδάφους προσβασιμότητα
Αναπτυξιακά . Δομή της τοπικής οικονομίας
Λειτουργικά και κριτήρια Βιωσιμότητας . Πόροι και δυναμικό
Πολιτιστικά πολιτισμικά Ιστορικά
Χωροταξικά .Χωρική ολοκλήρωση, γεωγραφική ταυτότητα του τόπου
Ο συνδυασμός και η βαθμολόγηση των ως άνω κριτηρίων μπορούν να μας δώσουν συγκεκριμένες προτάσεις χωροταξικής κατανομής με αντικειμενική επιστημονική αλλά και εμπειρική προσέγγιση προτάσεις για τους τρείς η τέσσερεις Δήμους.
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
Βασικά διαρθρωτικά δημογραφικά χαρακτηριστικά
Γήρανση και αστικότητα του πληθυσμού
Οι Δήμοι με μεγάλο δείκτη γήρανσης μεγαλύτερο της μονάδας είναι βασικά οι περισσότεροι περιμετρικοί και απομονωμένοι Καποδιστριακοί Δήμοι του νησιού και συγκεκριμένα οι Δήμοι Αγ. Γεωργίου ,Θιναλίων ,Κασσωπαίων ,Λευκιμμαίων Κορισσίων Μελιτειέων και Παλαιοκαστριτών .
Η διεύρυνση του Δήμου της Κέρκυρας ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ήδη υπάρχουσα ισχυρή πόλωση και δημιουργεί περαιτέρω τάσεις απομύζησης πληθυσμού και παραγωγικού δυναμικού από τις περιοχές της υπαίθρου και τις ημιαστικές περιοχές
Πέρα από τη σημαντική γήρανση μεγάλη είναι και η ανισοκατανομή μεταξύ αστικού και αγροτικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη μελέτη χωροθέτησης δραστηριοτήτων στο Νομό Κέρκυρας περίπου τα 2/3 του συνολικού πληθυσμού του Νομού αποτελούν αγροτικό πληθυσμό .
Η μείωση των πληθυσμιακών ανισοτήτων θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση φαινομένων περαιτέρω πόλωσης στην Κέρκυρα και απομύζησης πληθυσμού και παραγωγικού δυναμικού από τις περιοχές της υπαίθρου και τις ημιαστικές . Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δρα ανασταλτικά στην οποιαδήποτε προσπάθεια τοπικής ανάπτυξης και δημιουργίας τοπικών κέντρων αποκεντρωμένων .
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Σημαντικός παράγοντας επιπλέον για την εκκίνηση διαδικασίας τοπικής ανάπτυξης είναι η ύπαρξη μιας κρίσιμης μάζας ανθρώπινου δυναμικού που θα συνιστά τη βάση για το κοινωνικό κεφάλαιο της κάθε περιοχής και την ενεργοποίηση του στην αναπτυξιακή διαδικασία. Πρέπει να τονιστεί ότι στην κατανομή αυτή ενσωματώνεται και η γήρανση που αντιστρέφει το θετικό πρόσημο.
Συνοπτικά αναφέρουμε προσπαθώντας να μη μειώσουμε την σημαντικότητα των δεικτών και όλων των παραμέτρων που συνθέτουν μια επιστημονική μελέτη συμφωνώντας με όσα έχουν με επιμέλεια μελετηθεί -αναφερόμαστε στην βιβλιογραφία- τα εξής ¨
ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ισχυρή Ομοιογένεια
Πρωτογενής τομέα αναπτυγμένο
Δευτερογενή τομέα
Μέση ομοιογένεια στα Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Ισχυρή σχετική θέση ξενοδοχειακών μονάδων και κλινών
Θετική σχέση ως προς τον αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επάρκεια Υπηρεσιών
Συνοχή στους τομείς εργασίας
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ισχυρή Ομοιογένεια
Πρωτογενής τομέας
Ισχυρή ομοιογένεια στα Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Επάρκεια Υπηρεσιών
Διασφάλιση Διοικητικής Αυτοτέλειας
Ισχυρή συνοχή στις αγορές στην εργασία και στην αναψυχή
Ισχυρή διατοπική προσπελασιμότητα ενδοχώρας
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ
Ισχυρή ομοιογένεια
Τομεακή Εξειδίκευση στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα
Ισχυρή ομοιογένεια στα Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Επάρκεια Υπηρεσιών
Διασφάλιση Διοικητικής Αυτοτέλειας
Μέση συνοχή στους τομείς εργασίας αγορών και αναψυχής
Ισχυρή διατοπική προσπελασιμότητα ενδοχώρας
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πολιτιστικός Πόλος Ανάπτυξης διακρατικής παγκόσμιας εμβέλειας
Πόλη μνημείο UNESCO
Υπερπαραγωγή Πολιτιστικών δράσεων
Εξειδίκευση στον τριτογενή τομέα
Διοικητικό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας
Ισχυρή θέση ως προς το μέσο όρο κλινών ξενοδοχείων
Ισχυρή θέση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Επάρκεια Υπηρεσιών
Αεροδρόμιο Λιμάνι Μαρίνα
Διασφάλιση Διοικητικής Αυτοτέλειας
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Πολλά κοινά χαρακτηριστικά που συνθέτουν μια ιδιαίτερη ανάπτυξη.
Θά'ταν θετική πρόκληση η σύσταση ενιαίας διοικητικής αυτοτέλειας και ανάδειξη ως ιδιαίτερου φυσικού μικρού νησιώτικου κάλους πολιτισμού και τουρισμού
Αν δεν υπάρχει βούληση…. πρόταση για ένταξη των στην Ενότητα του Βορά η στην Ενότητα της πόλης.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΟΤΑ
Τα κριτήρια καλύπτουν όλες τις δυνατές προϋποθέσεις για την πιστοποίηση του κάθε νέου Δήμου
Διαμορφώνουν διαδικασίες και δομές λειτουργίας
Ανταποκρίνονται σε όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις
Ανταποκρίνονται στα αιτήματα της κοινωνίας
Το θεσμικό πλαίσιο η οργανωτική δομή η υλικοτεχνική υποδομή επιβεβαιώνουν ακόμη και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναπτυξιακά προγράμματα .
Η στελέχωση των νέων ΟΤΑ δρομολογείται υπηρεσιακά οι δε υποχρεώσεις κατανέμονται αναλογικά η ανάλογα με την υπάρχουσα επένδυση κάθε γεωγραφικής ενότητας.
Ο σοβαρός και σεβαστός προβληματισμός επιστημονικές θέσεις και επιχειρήματα που ανεπτύχθησαν από την κα Βάκη Βουλευτή και το παράρτημα Κερκύρας ΤΕΕ και άλλους χρήζουν μελέτης και προσοχής ΑΛΛΑ έχουν ήδη απαντηθεί με συνεργασίες διαδημοτικές η οργανισμούς ( Σύνδεσμο καθαριότητας - ΕΥΔΑΠ κλπ ) παράλληλα δε θα υπερτονίζαμε ότι η Αττική η το Ρέθυμνο δεν έχουν ΕΝΑ ΔΗΜΟ διότι σεβάστηκαν όλα τα κριτήρια που αναφέραμε παραπάνω που συνιστούν την διαφορά την ανθρωπογεωγραφία την ιδιαιτερότητα από ένα πολυπληθή Δήμο η μια πολυεθνική με το ανθρώπινο κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να έχει ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης . ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα- ΚΑΙ ισόρροπη ΑΝΑΠΤΥΞΗ .

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μελέτη Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την διοικητική ανασυγκρότηση των ΟΤΑ Νομού Κερκύρας 2010.
Μελέτη ΚΕΔΚΕ Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σύσταση Δήμων Καποδίστρια 2
Θέσεις αποφάσεις για τον Καλλικράτη Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κερκύρας ΤΕΔΚΕ
Θέσεις απόψεις κκ Ιωάννη Κούρκουλου τ. Δημάρχου Κερκυραίων για τον Καλλικράτη
Θέσεις απόψεις κκ Νικολάου Ράλλη τ. Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερκύρας για τον Καλλικράτη
Ημερίδα Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας θέσεις απόψεις για τον Καλλικράτη
Κόνσολας Ν. Σύγχρονη Περιφερειακή Πολιτική
Παπαδασκαλόπουλος Δ .Αθανάσιος Τοπική Ανάπτυξη και Διακοινοτική συνεργασία
Χριστοφάκης Μ Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική
Θεώρημα Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ειδική μελέτη χωροθέτησης Δραστηριοτήτων στο Νομό Κερκύρας
ΥΠΕΧΩΔΕ Χωροταξικός σχεδιασμός Κέρκυρας
ΥΠΕΧΩΔΕ Ειδική Χωροταξική μελέτη για τον τουρισμό
Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Μαχειμάρης Γεώργιος Στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό της Κέρκυρας
Friedman J Περιφερειακή ανάπτυξη σε αναπτυγμένες χώρες ενδογενής η αυτάρκης