Στο Δήμο Πατρέων για 99 χρόνια το παραλιακό μέτωπο

Ψηφίστηκε στη Βουλή, η σχετική τροπολογία. Πως ρυθμίζονται οι σχέσεις του Δήμου με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών (ΝΟΠ) για τις εγκαταστάσεις του στην πατρινή παραλία.

11
Ιουλίου / 2018

ΠΑΤΡΑ. Εγκρίθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Ιουλίου, στην Βουλή, η τροπολογία του Υπ. Οικονομικών, για την παραχώρηση του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας στο Δήμο. Για 99 χρόνια ο Δήμος θα είναι ο υπεύθυνος της παραλιακής ζώνης και οι πατρινοί θα μπορούν ελεύθερα να χαρούν τους χώρους.
Η τροπολογία για την οριστική παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων του Θαλάσσιου Μετώπου αναφέρει τα εξής: Με την τροπολογία προστίθεται άρθρο στον ν.2971/2001, το οποίο αναφέρεται στη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Πάτρας που έχει αποχαρακτηριστεί. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της πρώτης ενότητας του άρθρου αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ύπαρξης κτιριακών και λιμενικών κατασκευών και εγκαταστάσεων, που κατασκευάστηκαν με μη νόμιμο τρόπο από φορείς του δημοσίου εντός της αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα, η οποία παραχωρείται στον Δήμο.
Το σχετικό άρθρο αφορά στα καταστήματα της Ηρώων Πολυτεχνείου και οι συγκεκριμένες διατάξεις κρίνονται απαραίτητες προκειμένου ο Δήμος (και όλοι οι δήμοι, προς τους οποίους αποδίδονται τα παραλιακά μέτωπα των πόλεών τους), να μπορεί να νομιμοποιήσει έργα και κατασκευές που έχουν εκτελεσθεί στο παρελθόν μη νόμιμα, και στη συνέχεια να συντηρήσει και να αναπλάσει το θαλάσσιο μέτωπο προς το συμφέρον των δημοτών του.
Για τη νομιμοποίηση προβλέπεται η υποβολή αίτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ετών από την παραχώρηση της αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα προς τον Δήμο. Επίσης, προβλέπεται ότι, κατά το διάστημα της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας «αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και η λήψη των προβλεπόμενων από τον ν. 2971/2001 διοικητικών μέτρων, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν ήδη εκδοθέντων που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση τους» και μόνο αν περάσουν τα πέντε χρόνια μπορούν τα έργα αυτά να θεωρηθούν κατεδαφιστέα. Η παραχώρηση ορίζεται στα 99 χρόνια. Μεταξύ άλλων αναφέρεται από την παραχώρηση εξαιρούνται κτήρια, έργα και εγκαταστάσεις για όσο χρόνο εξυπηρετούν ανάγκες δημοσίων υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισμών. Μετά τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών περιέρχονται και αυτά αυτοδικαίως στη χρήση του Δήμου.
Ειδικά οι υπηρεσίες του Τελωνείου υποχρεούνται να μετεγκατασταθούν και να αποδώσουν αυτό στη χρήση του Δήμου εντός προθεσμίας έξι μηνών από την εξεύρεση άλλου κατάλληλου χώρου.
Επίσης ο Δήμος υπεισέρχεται πλέον και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΝΟΠ, και καθίσταται διάδοχος προηγούμενης σύμβασης που είχε ο όμιλος με τον ΟΛΠΑ από το 2000. Η σύμβαση προτείνεται να παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της, με δυνατότητα παράτασης αυτής μετά το συμβατικό χρόνο λήξης, για τη εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών του ΝΟΠ. Μετά τη συμβατική λήξη της παραχώρησης αυτή μπορεί να παραταθεί με νέα συμφωνία μεταξύ του Δήμου και του ΝΟΠ. Η ρύθμιση προωθείται με το επιχείρημα ότι ο ΝΟΠ είναι ένα από τα αρχαιότερα ναυταθλητικά σωματεία της χώρας από το οποίο έχουν αναδειχθεί πληθώρα αθλητών του υγρού στίβου με διεθνείς διακρίσεις και έχει συνεισφέρει οικονομικά στην κατασκευή του κολυμβητηρίου, οι δε σκοποί του είναι, αναμφισβήτητα, άρρηκτα συνδεδεμένοι με το υγρό στοιχείο.
patrasevents.gr