Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει: Καθαρίστε τις ιδιοκτησίες σας από τα ξερά χόρτα!

Σύμφωνα με το νόμο οι ιδιοκτήτες οικοπέδων κοντά σε κατοικημένες περιοχές υποχρεούνται να λάβουν μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

16
Απριλίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από την Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας),  ανακοινώνεται: 
 
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με:

  1. το Ν.3852/2010, άρθρο 94, παρ. 1, περιπτ. 26 εδαφ. β΄  (Καλλικράτης),
  2. την Πυροσβεστική Διάταξη με αρ. 4 /2012 (ΦΕΚ 1346/25-04-2012 τ.β΄) ,
  3. το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα,
ενημερώνει ότι :
Οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός της πόλης, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται όπως μεριμνήσουν :
  • για την αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα,
  • για την απομάκρυνση τους,
  • για την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους,
για την αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Επισημαίνουμε ότι, εάν η αποψίλωση και απομάκρυνση των χόρτων και τυχόν άλλων καυστών ή εκρήξιμων υλικών δεν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Μαϊου 2018, η υπηρεσία μας θα προβεί σε κυρώσεις σύμφωνα με τα παραπάνω. 
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.