Η νέα "περιβαλλοντική" για το Τεμπλόνι στο δημοτικό συμβούλιο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με την "περιβαλλοντική" για την εγκατάσταση του δεματοποιητή στο Τεμπλόνι αλλά και την δραματική πρόταση Υδραίου να κηρυχτεί το Τεμπλόνι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης "ψηλά" στα θέματα, συνεδριάζει την Πέμπτη, 21 Απριλίου στις 19:00 το δημοτικό συμβούλιο. Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης ακολουθεί:

15
Απριλίου / 2016

Ανακοινώσεις.
Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 15-1/15-12-2015 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητές : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης - Σ. Καλούδης).
Διατύπωση γνώμης για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ''Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας'' στη θέση ''Ακροκέφαλος'' Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κέρκυρας του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
Συζήτηση για την κατάσταση επείγουσας ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο χώρος του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και η οποία αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία βόμβα υγειονομική-οικονομική-τουριστική, η οποία απειλεί το Δήμο και τους συνδημότες μας και κήρυξη του χώρου αλλά και του Δήμου μας στο σύνολό του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.  (Εισηγήτρια : κ. Μ.Σ. Υδραίου).
Ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας Κ.Ε.Δ.Κ. με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδά του, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 (Εισηγήτρια : κ. Θ.Μ. Μάστορα).
Συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί αιτήματος της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος)
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ''Έργα Κοινωνικής Προστασίας Δ.Ε. Λευκιμμαίων - Κορισσίων - Μελιτειέων'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ''Αποπεράτωση αίθουσας εκδηλώσεων Νηπιαγωγείου Περιβολίου Δ.Ε. Κορισσίων'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΘΩΝΩΝ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος)
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος)
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος)
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως 1ης παρατάσεως συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΝΟΤΟΣ ΜΠΕΤΟΝ'' ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ'' 7ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Δ. ΕΣΠΕΡΙΩΝ, Δ.Δ. ΘΙΝΑΛΙΟΥ, Δ.Δ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΑΙ Δ.Δ. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ) με κωδικό MIS 365209 (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ - ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ'' (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.ΚΤ.Μ.Ν.Ε. του έργου ''ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΧΛΩΜΟΥ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
 Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου ''ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του 14ου Δ.Σ. και του Δ.Σ. ΓΟΥΒΙΩΝ'' (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος). 
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ - ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ'' (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως πρακτικού προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ'' Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΩΠΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ'' (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ'' (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου ''ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑ - ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ'' (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκτέλεσης των εργασιών επιχωμάτωσης στον Χ.Α.Δ.Α. Ερείκουσας, με ανάθεση σε τρίτους (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκτέλεσης των εργασιών επιχωμάτωσης στον Χ.Α.Δ.Α.  Οθωνών, με ανάθεση σε τρίτους (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκτέλεσης των εργασιών επιχωμάτωσης στον Χ.Α.Δ.Α. Μαθρακίου, με ανάθεση σε τρίτους (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Λήψη Αποφάσεως περί απαγόρευσης στάθμευσης στην περιοχή ''Κατωχώρι προς Παχάτικα'' Γαστουρίου Δ.Ε. Αχιλλείων, κατόπιν της υπ΄ αριθμόν 3-6/29-02-2016 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως προσθήκης δραστηριότητας σε άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου επ΄ ονόματι ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΩΤΑΣ του ΓΙΑΝΝΗ (Εισηγητής: κ. Σ. Καλούδης).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στους κ.κ. ΠΕΤΡΟ ΚΟΥΣΤΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗ και στις εταιρείες Π. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - Μ. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε., ΘΩΜΑ ΤΖΑΤΖΟ και ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΠΤΗ Ο.Ε., ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε., ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟ Α.Ε., ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ ΑΡΕΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΑΘΟ, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 6-16/04-04-2016 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση των υπ΄ αριθμών α) 5-16/15-03-2016 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί καθορισμού τιμής για την τοποθέτηση τριών μηχανημάτων οπτικής περιήγησης (κιάλια με κέρματα), σε κοινόχρηστο χώρο εκτάσεως 1 τ.μ. στις θέσεις: α) πάνω από ΝΑΟΚ β) πάνω από Φαληράκι και γ) Μαντρακίνα σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 14-516/31-10-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και β) 6-19/04-04-2016 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί καθορισμού τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κέρκυρας για το υπόλοιπο του 2016. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης ΦΙΟΡΙ ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΥ Ε.Π.Ε. για το ξενοδοχείο με το διακριτικό τίτλο ''ΦΙΟΡΙ'' της Δ.Κ. Κάτω Κορακιάνας της Δ.Ε. Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-9/2014 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό (υπόθεση εταιρείας ΖΩΧΙΟΣ Ν. - ΧΑΜΠΙΛΑΙ Μ. Ο.Ε.) (Εισηγητής κ. Γ. Η. Παντελιός).
Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής προστίμου από χρηματικό κατάλογο σε εφαρμογή του Ν. 4257/2014 επ’ ονόματι ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής χρηματικού ποσού επ΄ ονόματι ΑΓΝΗ ΔΕΣΕΓΓΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
Λήψη Αποφάσεως περί αποχαρακτηρισμού τάφου από οικογενειακό σε κοινό καθώς και διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του ειδικού Κανονισμού λειτουργίας καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης). 
Συμπλήρωση των υπ. αρ. 6-87/07.03.2016 και 6-88/07.03.2016 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί ορισμού υπολόγου διαχειριστή (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean) 2014-2020 με το  έργο «IRC -HER.M.E.S.” (InterRegional Cultural HERitage Management e-System)» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean) 2014-2020 με το  έργο «Network for the cycle economy and recycling systems» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean) 2014-2020 με το  έργο ««Clever Network for solar city light» » (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως ματαίωσης δαπάνης - ανατροπής πίστωσης λόγω μη πραγματοποίησης ταξιδιού στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Borsa Mediterraneo del Turismo (BMT) στη Νάπολη έτους 2016 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Ορισμός α) εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας στο ΕΔΔΥΠΠΥ και του πολιτικά υπεύθυνου - συντονιστή της Συντονιστικής Επιτροπής Δήμου Κέρκυρας και β) μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, για την υλοποίηση προγραμμάτων του Ε.Δ.Υ.Υ.Π.Π.Υ - μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου ''ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΔΟΥΚΑΔΩΝ'' του πρώην Δήμου Παλαιοκαστριτών Δήμου Κέρκυρας.
Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 7-128/07-04-2016 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).