Ασφαλτόστρωση στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εργασίες ασφαλτόστρωσης εκτελούνται στο Λιμάνι της Κέρκυρας, γι΄αυτό το Κεντρικό Λιμεναρχείο έχει ανακοινώσει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο φάσεις, ως εξής:

18
Δεκεμβρίου / 2017

Α΄ Φάση του έργου
- Το κλείσιμο της λωρίδας κυκλοφορίας, εντός του λιμένα Κέρκυρας, με κατεύθυνση από το Νέο Λιμάνι προς Μανδούκι και αντίστροφα, στο ύψος των εκδοτηρίων μέχρι το σημείο όπου στεγάζεται το Λιμενικό Φυλάκιο Μανδουκίου.
- Το κλείσιμο και των δύο (02) λωρίδων εξόδου της κεντρικής εισόδου/εξόδου του λιμένα της Κέρκυρας (με κατεύθυνση προς Εμπορικό και προς Σπηλιά) από το ύψος όπου στεγάζεται το Λιμενικό Φυλάκιο Μανδουκίου έως την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.
- Η είσοδος των οχημάτων στον λιμένα της Κέρκυρας, θα πραγματοποιείται μέσω της ήδη υπάρχουσας εισόδου.
- Η έξοδος των οχημάτων από τον λιμένα της Κέρκυρας, θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της μίας εκ των δύο λωρίδων στη νέα είσοδο/έξοδο του Νέου Κόμβου Λιμένα προς τον κυκλικό κόμβο έναντι του καταστήματος «SETTE VENTI».
- Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του λιμένα της Κέρκυρας με κατεύθυνση από τον Επιβατηγό Σταθμό προς το κτίριο του Ο.Λ.ΚΕ. και, αντίστροφα, στην περιοχή εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, θα εκτρέπεται και θα διέρχεται των «πρώην αποθηκών Σπίγγου» με κατάλληλη, κάθετη και οριζόντια σήμανση.

Β΄ Φάση του έργου
- Το κλείσιμο της λωρίδας κυκλοφορίας επί της Εθνικής Αντιστάσεως με κατεύθυνση από Εμπορικό προς Σπηλιά που οδηγεί στην είσοδο του λιμένα Κέρκυρας.
- Το κλείσιμο της λωρίδας κυκλοφορίας επί της Εθνικής Αντιστάσεως με κατεύθυνση από τη Σπηλιά προς Εμπορικό στο ύψος του κτιρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας έως την είσοδο του λιμένα Κέρκυρας και τον χώρο όπισθεν των εκδοτηρίων.
- Η είσοδος των οχημάτων προς τον λιμένα της Κέρκυρας, θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της μίας εκ των δύο λωρίδων στη νέα είσοδο/έξοδο του Νέου Κόμβου Λιμένα στον κυκλικό κόμβο έναντι του καταστήματος «SETTE VENTI».
- Η έξοδος των οχημάτων από τον λιμένα Κέρκυρας, θα πραγματοποιείται μέσω του παραδοθέντος, μετά το πέρας της Α΄ Φάσης του υπόψη έργου, τμήματος εξόδου.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του λιμένα της Κέρκυρας με κατεύθυνση από τον Επιβατηγό Σταθμό προς το κτίριο του Ο.Λ.ΚΕ. και, αντίστροφα, στην περιοχή εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, θα εκτρέπεται και θα διέρχεται των «πρώην αποθηκών Σπίγγου» με κατάλληλη, κάθετη και οριζόντια σήμανση.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν έως την οριστική περάτωση των εργασιών της Α΄ και Β΄ Φάσης του υπόψη έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα διακόπτονται κατά εντολή του Διοικητή Λιμενικής Αστυνομίας ή του εκάστοτε Αξιωματικού Φυλακής.

Η ανάδοχος εταιρεία κατασκευής του έργου «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών:
α. Να μεριμνήσει για την κατάλληλη σήμανση των εκτελούμενων έργων εντός του λιμένα , ώστε να παρέχεται στους οδηγούς έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για τη μεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας, με σκοπό την ασφαλή διέλευση οχημάτων από την περιοχή της ζώνης του εργοταξίου.
β. Να απομακρύνει πριν την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αντικείμενα τα οποία δύναται να δυσχεράνουν την κίνηση των οχημάτων.
γ. Με το πέρας εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την επαναφορά της κυκλοφορίας οχημάτων, να επαναφέρει τον χώρο απολύτως στην προτέρα κατάσταση, όπως επίσης και την σήμανση σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
3. Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 157 του Κ.Δ.Ν.Δ. όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 187/73 (261 Α΄).